วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

ผอ.ประมงฮึดสู้ ข้อหาพนักงานร้อง


ผอ.ประมงน้ำจืดงัดหลักฐาน ชี้แจงข้อกล่าวหาถูกพนักงาน-ลูกจ้างร้องเรียน ยันความบริสุทธิ์ ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้

จากกรณีเมื่อวันที่ 1 เม.ย.57 ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มพนักงานและลูกจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.ลำปาง ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เพื่อขอให้ติดตามเรื่องที่กลุ่มพนักงานและลูกจ้างได้ยื่นร้องเรียนนายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่โปร่งใส และไม่ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างจำนวน 5 คน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลังจากที่กลุ่มพนักงานฯได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังกรมประมงแล้วเมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เม.ย.57  นายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้เข้าชี้แจงต่อสื่อมวลชนในกรณีที่ตนเองได้ถูกยื่นร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งนายสมโภชน์ได้นำหลักฐานเอกสารต่างๆมายืนยันว่าตนเองได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆตามขั้นตอนทุกประการ และการอนุมัติเบิกจ่ายก็เป็นดุลยพินิจของตนเองที่พิจารณาให้ตามความเหมาะสม โดยนายสมโภชน์ได้กล่าวชี้แจงขอร้องเรียนจำนวน 8 ข้อด้วยกัน

นายสมโภชน์ กล่าวว่า หลังจากที่ตนทราบว่ามีพนักงานและลูกจ้างยื่นร้องเรียนไปยังกรมประมงนั้น ก็ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อร้องเรียนทั้งหมดไปยังกรมประมง รวมทั้ง ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ซึ่งตนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ข้อร้องเรียนต่างๆทั้ง 8 ข้อนั้นก็สามารถตอบได้ และการเบิกจ่ายอนุมัติงบประมาณก็มีหลักฐานทั้งหมด ซึ่งในเรื่องที่กลุ่มพนักงานได้ร้องเรียนว่ามีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้น ตนมีคำสั่งให้มาอยู่เวรเพื่อปกป้องทรัพย์สินของทางราชการและควบคุมดูแลการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   ส่วนเรื่องงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ก็ปฏิบัติตามคำขอจากส่วนราชการและสำนักงานประมงจังหวัดลำปางและตามแผนที่กำหนด ตามที่ผู้ควบคุมงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำรายงานผล จะเห็นว่าการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำในปี 2557 ได้จำหน่ายช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 -28 ก.พ.57 มีการจำหน่ายได้ถึง 352,756 บาท  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ  2556  ช่วงเวลาดังกล่าวจำหน่ายได้เพียง 173,917 บาทเท่านั้น 

นายสมโภชน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังมีเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่ออกปฏิบัติงานจริง ตามคำสั่งขอผู้บังคับบัญชา เพื่อต้องการลดการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ขอชี้แจงว่า เรื่องการลดค่าเบี้ยเลี้ยงนี้ ตนได้ทำตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน ที่มาตรวจสอบพบว่า ศพจ.ลำปางเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงอัตราวันละ 240 บาท แต่ในการปฏิบัติงานจริงทำไม่เกิน 12  ชั่วโมงก็ให้เบิก 120 บาทต่อวัน   และเรื่องการอบรมศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงมีการทุจริต ในแผนอบรม 3 วันแต่อบรมจริง 2 วัน  ซึ่งเรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้ น.ส.ระพีพร   ดวงสุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ยืมเงินทดรองราชการตามตารางการฝึกอบรม และมี พนักงานราชการ 2 คน ได้มีหน้าที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าฝึกอบรมดังกล่าวไม่มีการทุจริตตามข้อกล่าวหา และยังมีการหักล้างเงินยืมเมื่อวันที่ 6 มี.ค.57 โดยมีการส่งคืนเงิน จำนวน  9,000  บาท คำกล่าวหาได้ลงวันที่  26  ก.พ.57 ซึ่งผู้ยืมเงินตามสัญญายืมยังไม่ได้หักล้างเงินยืมดังกล่าว  

นายสมโภชน์  เต็มเปี่ยม ยังกล่าวอีกว่า  กรณีที่ตนถูกกล่าวหาว่าพูดจาหยาบคายและใช้คำข่มขู่ ข่มแหง ดูถูกดูหมิ่นนั้นก็ไม่เป็นความจริง เพราะโดยบุคลิกของตังเขาเองนั้นเป็นคนพูดเสียงดังและชอบแนะนำข้อผิดพลาดของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของระเบียบราชการและตนได้เน้นให้หลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้   ส่วนกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการเกินจำนวนที่ไปจริงนั้น  ในการไปราชการตามคำขออนุญาตและกลับมาปฏิบัติงานตามระเบียบและพยายามลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางโดยใช้เครื่องบินมาเดินทางโดยหันมาใช้รถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่น้อยกว่า 30%   เรื่องการขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งวัสดุสำนักงาน ได้มีข้าราชการผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายอยู่แล้วโดยมีขั้นตอนคือพนักงานราชการผู้ขอซื้อวัสดุต้องผ่านความเห็นชอบจากข้าราชการผู้ควบคุมก่อนถึงจะอนุมัติจัดซื้อ ส่วนด้านวัสดุสิ่งพิมพ์นั้นยกตัวอย่างหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ มีเครื่องปริ้นเตอร์ 10  เครื่อง ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตลับหมึกจะอยู่ที่ตลับละ 1,500 2,000 บาท จึงแนะนำให้นำตลับเก่าไปเติมในราคา ตลับละ 700 900  ทำให้ประหยัดงบไปเกือบครึ่งหนึ่ง  แต่กลับถูกกล่าวหาว่าไม่อนุมัติงบประมาณตามที่ร้องขอไป

กรณีถูกกล่าวหาว่าแจ้งความเท็จเรื่องค้ายาเสพติด นายสมโภชน์  เต็มเปี่ยม  ได้กล่าวว่าตนนั้นได้รับแจ้งจากตำรวจสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย อ.เมือง ว่ามีบุคคล ศพจ.ลำปาง ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเพื่อความโปร่งใสจึงได้ประสานงานฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการทุกท่านได้ฝึกอบรมโครงการหน่วยงานปลอดยาเสพติดและตรวจปัสสาวะเพื่อความโปร่งใส ซึ่งตนเองก็ร่วมตรวจด้วย กรณีที่บอกว่าตนแจ้งความเท็จนั้นไม่เป็นความจริงเลย สามารถไปตรวจสอบที่ สภ.ทุ่งฝายได้ว่าตนได้มีการไปแจ้งความหรือไม่ และในการนำรถยนต์ไปราชการปฏิบัติงานตามระเบียบ และไม่เคยนำไปใช้ในภารกิจส่วนตัวนอกเวลาราชการปฏิบัติงาน แต่นำไปต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาที่มาตรวจราชการในวันหยุดราชการก็ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติงานจริง นายสมโภชน์ กล่าว


ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กล่าวอีกว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้น ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ตนได้พบว่า  มีการจำหน่ายพันธ์ปลา-อาหารปลาภายในศูนย์และนอกศูนย์ในช่วงวันหยุด และยอดพันธุ์ปลาที่เพาะกับยอดที่ขายออกไม่สอดคล้องกัน ที่ทราบเรื่องเพราะมีคนมาแจ้งให้ตนทราบ ซึ่งยอมรับว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ดังนั้น  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบในการดูแลจัดการภายในใหม่ และได้เพิ่มการจ้างยามเฝ้าประตูในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งก็ยังพบว่ามีการพยายามนำปลาออกไปในวันเสาร์-อาทิตย์ดังกล่าว  ในเรื่องการร้องเรียนเหล่านี้ตนเองก็จะต้องต่อสู้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองให้จนถึงที่สุด


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 973 ประจำวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support