วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ปงสนุกเลขสุดล้ำ O-NET สูงระดับชาติ


เผยผลสอบ O-NET เด็กลำปางตกเกือบหมด ยังดีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา ขณะที่โรงเรียนปงสนุก แชมป์คณิตศาสตร์ ป.6 คะแนนเฉลี่ยสวย 61.43 % ผอ.โรงเรียนอวยครูสอนคณิตศาสตร์ดูแลเอาใจใส่นักเรียนตัว และหมั่นหากลยุทธการสอบรูปแบบใหม่อยู่เสมอ

หลังจากเมื่อวันที่ 15 มี.ค.57 ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งผลปรากฏว่าจากการสอบ 8 กลุ่มสาระวิชาระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนไทยยังคงทำคะแนนได้ไม่ถึง 50 % เช่นเดิม

 ลานนาโพสต์จึงได้หาข้อมูลเปรียบเทียบผลคะแนนของเด็กนักเรียนในระดับประเทศกับนักเรียนโรงเรียนประจำอำเภอในจังหวัดลำปาง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ดีกว่าระดับประเทศ แต่คะแนนเฉลี่ยยังคงไม่ถึง 50%  ใน 7 กลุ่มสาระวิชา มีเพียงแต่วิชาสุขศึกษาเท่านั้น ที่มีคะแนนเกิน 50%

ผลเฉลี่ยคะแนนสอบ O-NET ของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ทั่วประเทศเปรียบเทียบกับผลคะแนนของเด็กนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยทั่วประเทศได้ 45.02 นักเรียนลำปางได้ 47.58 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 2.56 %  กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯทั่วประเทศได้ 38.37 นักเรียนลำปางได้ 40.94 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 2.57 % กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษทั่วประเทศได้ 33.82 นักเรียนลำปางได้ 34.39 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.57 %  กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ทั่วประเทศได้ 41.95 นักเรียนลำปางได้ 46.34 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 4.39 %  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศได้ 37.40 นักเรียนลำปางได้ 39.17 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 2.78 % วิชาสุขศึกษาฯทั่วประเทศได้ 61.69 นักเรียนลำปางได้ 66.11 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 4.42 % กลุ่มสาระวิชาศิลปะทั่วประเทศได้ 47.14 นักเรียนลำปางได้ 50.83 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 3.69 % กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯทั่วประเทศได้ 53.16 นักเรียนลำปางได้ 57.19 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 4.03 %

ผลเฉลี่ยคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 ทั่วประเทศเปรียบเทียบกับผลคะแนนของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยทั่วประเทศได้ 44.25 นักเรียนลำปางได้ 45.79 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 1.54 %  กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯระดับประเทศได้ 39.37 เด็กนักเรียนลำปางได้ 40.39 เด็กนักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.98 %  กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษทั่วประเทศได้ 30.35 นักเรียนลำปางได้ 30.42 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.12 % กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ทั่วประเทศได้ 25.45 นักเรียนลำปางได้ 26.16 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.17 % กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศได้ 37.96 เด็กนักเรียนลำปางได้ 39.55 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 1.06 % กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯทั่วประเทศได้ 58.30 นักเรียนลำปางได้ 59.53 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 1.23 % กลุ่มสาระวิชาศิลปะทั่วประเทศได้ 43.65 นักเรียนลำปางได้ 44.79 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 1.14 % กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯทั่วประเทศได้ 44.46 นักเรียนลำปางได้ 45.90 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 1.44 %

ผลเฉลี่ยคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศเปรียบเทียบกับผลคะแนนของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับประเทศได้ 49.26 นักเรียนลำปางได้ 49.83 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.55 %  กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯทั่วประเทศได้ 33.02 นักเรียนลำปางได้ 33.73 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.71 % กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษทั่วประเทศได้ 25.35 นักเรียนลำปางได้ 25.87 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.52 % กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ทั่วประเทศได้ 20.48 นักเรียนลำปางได้ 21.31 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.89 % กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศได้ 30.48 นักเรียนลำปางได้ 31.40 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.92 % กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯทั่วประเทศได้ 62.03 นักเรียนลำปางได้ 62.42 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.06 % กลุ่มสาระวิชาศิลปะทั่วประเทศได้ 29.00 นักเรียนลำปางได้ 29.00 นักเรียนในลำปางทำได้เทียบเท่า กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯรทั่วประเทศได้ 49.98 นักเรียนลำปางได้ 50.53 นักเรียนในลำปางทำได้สูงกว่าทั่วประเทศ 0.55 %

จากผลคะแนนการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดลำปางพบโรงเรียนที่มีคะแนนโดดเด่นทางด้านรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 61.43 % โรงเรียนอัสสัมชัญ 59.06 % โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ 58.72 % ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามไปยังนายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ถึงวิธีการดูแลนักเรียน และแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคต

นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกจังหวัดลำปางกล่าวว่า “การที่นักเรียนของโรงเรียนทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ถึง 61.43 % ซึ่งได้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศถึง 19.48 % เพราะโรงเรียนมีการดูเอาใจใส่ที่ดีและจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องทำให้ครูอาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง ถ้าเจาะไปทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ต้องยกให้ คุณครูสุนี สัตยารักษ์ ครูประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ได้มีการสอนแบบเจาะกลุ่มเป็นรายบุคคลและมีเทคนิคการสอนให้นักเรียนหมั่นทำแบบทดสอบหรือข้อสอบเก่าๆ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในตัวข้อสอบ ทางคณะผู้บริหารก็จะมีการติดตามดูแล โดยการเดินสำรวจการเรียนการสอนของคณะครูให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทางโรงเรียนได้มีการจัดโครงการ “เพชรปงสนุก” เป็นโครงการที่เปิดให้เด็กนักเรียนที่สนใจมาเรียนเพิ่มเติมพิเศษในวันเสาร์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยโครงการนี้ขึ้นได้โดยการร่วมมือของผู้ปกครองร่วมสนับสนุนช่วยในการออกค่าใช้จ่ายในบางส่วนเป็นอย่างดีเช่น ค่าอาหารกลางวัน และค่าครูที่จ้างมาสอนพิเศษนอกเวลา ที่สำคัญต้องยกความดีความชอบให้นักเรียนที่มีความสนใจ ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียน นี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คะแนนดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

และสำหรับแผนพัฒนาโรงเรียนในอนาคตที่ทางผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันไว้บ้างแล้วคือ อาจจะมาการคัดแยกนักเรียนที่เรียนดี และเรียนอ่อนออกจากกัน แต่อย่างไรก็ดีต้องผ่านการปรึกษาจากผู้ปกครอง เพราะผู้บริหารกลัวว่าเด็กที่เรียนอ่อนจะเกิดความอาย หรือน้อยเนื้อต่ำใจ ทั้งนี้เราต้องนึกถึงจิตใจของเด็กเป็นสำคัญ แต่หากมีการคัดแยกนักเรียนขึ้นจริงก็อาจจะจ้างให้ครูอาจารย์ที่เกษียณอายุแต่มีความสามารถสูง หรือครูที่สอนในระดับมัธยม มาช่วยสอนเพิ่มเติมในวันเสาร์หรืออาทิตย์

นอกจากนั้นยังได้มีข้อมูลของสาธารณะสุขมาอ้างอิง ผลวิจัยพบว่า เด็กในจังหวัดลำปางมีระดับไอคิวที่สูงกว่าเด็กในภาคเหนือตอนบนหลายจังหวัด นั้นคือเรื่องใหม่ที่ชาวลำปางควรภาคภูมิใจ และควรหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเราควรทำอย่างไรให้เด็กได้แสดงศักยภาพขึ้นมาให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นมากกว่านี้ นายสมพร กล่าว.(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 971 ประจำวันที่ 4 - 10 เมษายน 2557)   
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support