วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รุกแผนส่งเสริมภาคเกษตร ดันลำปางสู่มาตรฐาน Road Show


ผู้สื่อข่าวรายงานจากการแถลงข้อมูลการดำเนินงานของ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการเกษตร ในฤดูกาลผลิตใหม่ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2557 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนงานแต่ละส่วนให้สอดคล้องกัน เพื่อผลักดันให้ภาคการเกษตรของจังหวัดลำปางมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน Road Show รองรับประชาคมอาเซียน ในปี 2558

นายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรของ จ.ลำปาง ว่าตามแผนงานจะส่งเสริมผลผลิตสินค้า ทางการเกษตรทุกชนิดให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน GMP ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมงให้ มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ให้มากขึ้น จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30

ขณะที่ นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัด มีแนวทางส่งเสริมพืชเกษตรในพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะเร่งผลักดันพืชหลัก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ถั่วลิสง สับปะรด และกาแฟ ให้เป็นสินค้า Champions Product ของจังหวัด โดยจะส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ เป็นสินค้าฮาลาลในภูมิภาค ซึ่งการดำเนินงานจะได้นำหลักการภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) มาใช้ เพื่อจะปรับกลยุทธการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความทันสมัยสอดคล้องกับสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน

นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง จะนำหลักการ Smart Farmer ซึ่ง เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงและมีความสามารถในการผลิตและการตลาด มุ่งเน้นที่จะสร้างเกษตรกรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต ทั้งการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ โดยให้ตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานของผลผลิต ปริมาณตามความต้องการในตลาด และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตได้เป็นที่ต้องการของตลาด เกิดการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งเพาะปลูกอย่างยั่งยืน

นายจำรัส ชาครไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จ.ลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางมีศักยภาพด้านปศุสัตว์ 2 ชนิดคือ โคนมและโคเนื้อ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มีแผนพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ทั้งน้ำนมดิบและลูกโคเนื้อมีชีวิตให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้มีแนวทางที่จะพัฒนาตลาด โดยการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิต และผู้รับซื้อ ให้เป็นเครือข่ายและสังกัด ภายใต้กลไกของการผลิตสินค้าที่ดี ตรงตามความต้องการของผู้รับซื้อ

นอกจากนี้ นายเสรี คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง กล่าวว่า เพื่อนที่เกษตรในเขตชลประทานทั้งหมด 837,000 ไร่ โดยเขื่อน เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำรวมกัน 157 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม 121 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกัน 99 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำทั้งหมด 256 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่ามีปริมาณที่มากเพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดช่วงฤดูแล้ง


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 978 ประจำวันที่  16 - 22 พฤษภาคม 2557) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support