วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดจุดซื้อยางช่วยชาวสวน ยางก้อนถ้วย กิโลละ41บาท


ลำปาง เปิดจุดรับซื้อยางพารา จำนวน 3 จุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำปาง แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 รับทราบกรอบปริมาณและระดับราคาซื้อยางตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และได้เสนอแนวทางในขั้นตอนปฏิบัติของโครงการฯ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกัน และกำกับการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสไม่ให้เกิดการทุจริต

คุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางหรือหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ไว้แล้ว ชนิดคุณภาพยางที่รับซื้อ ยางดิบคุณภาพ 3 ความชื้นไม่เกินร้อยละ 3 ตามมาตรฐานที่ กยท. กำหนด น้ำยางสด ปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28 และไม่มีสิ่งปลอมปน ยางก้อนถ้วย มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ตามมาตรฐานที่ กยท. กำหนด ปริมาณยางที่รับซื้อ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง) ราคารับซื้อ ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสด ราคากิโลกรัมละ 42 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง 100 %) และยางก้อนถ้วย ราคากิโลกรัมละ 41 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง 100 %)


จังหวัดลำปาง ได้กำหนดเปิดจุดรับซื้อยางพารา จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อ.ห้างฉัตร จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 และ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จุดที่ 2 ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 4 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 จุดที่ 3 ณ ศูนย์ดับเพลิงเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.งาว ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับจังหวัดลำปาง จะเปิดรับซื้อยางจากเกษตรกรเพียงยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 และยางก้อนถ้วยเท่านั้น ในส่วนของน้ำยางสดไม่สามารถรับซื้อได้ เนื่องจากไม่มีโรงงานในการผลิตน้ำยางข้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1065 วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2559)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support