วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ศก.พอเพียง พลิกฟื้นชีวิต เกษตรดีเด่น 'ลุงอ้วน' ลำปางจากศูนย์สู่มั่นคง

จำนวนผู้เข้าชม good hits

“ลุงอ้วน” เกษตรกรดีเด่น เผยมีวันนี้เพราะพ่อหลวง  เริ่มต้นจากศูนย์กระทั่งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จากที่ไม่มีอะไรเลย ทุกวันนี้มีที่ดินกว่า 8 ไร่ มีรายได้ตลอดทั้งปี  เปิดบ้านเป็นแหล่งศึกษาดูงานของคนทั่วประเทศ  ฝากเกษตรกรและคนไทยอย่าลืมพระองค์
           
ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองมะแปบ(ห้วยรากไม้) หมู่ 5   ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ซึ่งเป็นบ้านของนายสมโภช ปานถม หรือลุงอ้วน อายุ 65 ปี  เกษตรกรผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  มาปรับใช้ จนทำให้ประสบความสำเร็จ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งภาคราชการ ท้องถิ่น และเกษตรกร จากทั่วประเทศ
           
ภายในที่ดินของนายสมโภช ปานถม ทั้งหมด 8 ไร่  ได้จัดสรรเป็นพื้นที่ปลูกนาข้าว พืชผักผลไม้ เช่น มะละกอ  กล้วย น้ำเต้า ลำไย ขนุน กุ้ยช่ายขาว มะนาว ฯลฯ   รวมทั้งมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกกว่า 2 พันตัว  เลี้ยงกบอีก 200 ตัว  น้ำในบ่อยังนำมาใช้เพื่อหมุนเวียนทำการเกษตร  ปลูกหญ้าแฝก มีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ไว้ใช้เอง และจำหน่าย  ทำให้ทุกวันนี้ทางครอบครัวของนายสมโภช มีรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว ขายปลา ขายกบ มีกินมีใช้ตลอดทั้งปี
           
นายสมโภช ปานถม หรือลุงอ้วน  เปิดเผยว่า  ในตอนแรกตนเองเริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีอะไรเลย หลังจากย้ายจาก จ.ลพบุรี มาอยู่ที่ จ.ลำปาง มีที่ปลูกสร้างบ้านอยู่แค่ 1 งาน   แต่ตนเองได้ยึดตามหลักของพ่อหลวง เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางทฤษฎีใหม่ โดยต้องจัดพื้นที่ให้เป็นส่วน มีบ้านพักอาศัย มีนาข้าวปลูกกิน  มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ปลูกไม้ผสมผสานพืชผักสวนครัว   จากนั้นก็ค่อยๆทดลองทำหลายๆอย่าง  กระทั่งมีทุนซื้อที่ดินเพิ่มเป็น 4 ไร่  ต่อมาเรื่อยจนปัจจุบันมีที่ดิน 8 ไร่ 2 งาน  ทุกวันนี้ตนเองและครอบครัวมีรายได้ตลอดทั้งปีจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรขาย ทำให้อยู่ได้ตามที่พ่อบอก 
           
การที่จะทำแบบพ่ออยากให้ทำด้วยใจจริง มีศีลธรรม  อย่างตนเองเวลาประสบปัญหาอะไร เช่นเจอแมลงกินพืชผัก ก็จะยกมือไหว้ขอให้อย่ามารบกวนกันเลย  เพราะที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเรา ทุกวันนี้เรายังใช้ที่พ่อทำมาหากินอยู่ ปีหนึ่งก็ต้องไปเสียภาษี  เป็นสิ่งหนึ่งที่ตนเองระลึกถึงอยู่เสมอเวลาจะทำอะไรก็จะยกมือไหว้ขอพ่อว่าให้ทำงานสำเร็จลุล่วง อย่ามีปัญหาอะไรมารบกวน  ถ้าจะมีก็ขอให้เกิดขึ้นเล็กน้อย ให้แก้ปัญหาได้  เมื่อทำแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลกับตนเองอย่างดี
           
ลุงอ้วน กล่าวว่า  การยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงจะเน้นว่าค่อยๆทำ ทำทีละน้อยและเพิ่มขึ้นไปทีละอย่าง จะประสบความสำเร็จ  อยากฝากเกษตรกรทุกคน สิ่งสำคัญมาก คือการทำแผนการเกษตร คล้ายกับทำแผนบัญชีครัวเรือน เราจะรู้การตลาดว่าช่วงเดือนไหนจะจำหน่ายอะไร และราคาเท่าไร  การทำเกษตรไม่ใช่เฉพาะดูแต่ในประเทศไทยของเรา แต่ต้องมองไปถึงต่างประเทศด้วย เนื่องจากบางประเทศที่ไม่สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ ก็จะมาจ้างคนไทยผลิตให้และส่งออกไป  นี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ตลาดรู้ช่วงเวลาการผลิต
           
อยากกล่าวอะไรถึงพระองค์ท่าน  นายสมโภช กล่าวว่า   พระองค์ท่านเหนื่อยยากกับพวกเรามามาก  อยากให้พระองค์ท่านไปสู่สรวงสวรรค์ที่ดีที่สุด  พระองค์จะสถิตอยู่ในใจ อยู่กับลูกหลานชาวไทยตลอดไป ตนเองเชื่อว่าพระองค์จะคอยคุ้มครองคุ้มภัยลูกหลานและบ้านเมืองของเรา ชาวไทยทุกคนรักพระองค์ท่าน อาจจะไม่ได้เข้าไปกราบพระบรมโกศถึงด้านใน แต่เรามีใจรัก เราสามารถกราบพระองค์ท่านที่บ้านได้ ระลึกถึงพระองค์ทุกครั้งเวลาจะทำอะไร อย่าลืมพระองค์ท่าน

สำหรับ นายสมโภช ปานถม  เป็นผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และจัดทำศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก และผู้สนใจการใช้สารอินทรีย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต แนวทางลดสารพิษ ที่สะสมภายในร่างกายที่เป็นผลจากการฉีดพ่นสารเคมี โดยปรับเปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์ทดแทน โดยแนวทางการทำงาน เป็นที่ยอมรับและได้นำไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภค และได้จัดทำโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยรากไม้ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ เป็นหมอดินอาสา และประมงอาสาประจำหมู่บ้าน และเป็นคณะอนุกรรมการแผนงาน /โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

เคยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  จากสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ,รางวัลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักและสมุนไพรไล่แมลง หนึ่งเดียวของ จ.ลำปาง  ,รางวัลประมงอาสาดีเด่นภาคเหนือ รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นสาขาการจัดทำจุดเรียนรู้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6  ,รางวัลชนะเลิศ (ประเภทบุคคล) การประกวดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ผักปลอดสารพิษ) ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ,รางวัลชนะเลิศจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง ในการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1104 วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support