วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไล่ปลัดเขลางค์ ข้อหาทุจริตน้ำมัน


กทจ.ลำปางมีมติไล่ออกปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์ เหตุทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีเบิกน้ำมันใช้เกินจริง
           
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.58  มีรายงานข่าวว่า  ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง ได้มีมติให้ไล่ออกนายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย
           
เรื่องเดิมสืบเนื่องจาก เมื่อเดือน ก.พ.56 งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้มีการตรวจสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลข กง 2031 ลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 6 ม.ค. 56  และการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ โดยกล่าวอ้างว่าไปราชการหลังจากถูกสั่งพักราชการ พร้อมทั้งได้มีการแก้ไขวันที่ในใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้สั่งการให้ดำเนินคดีทางคดีอาญาและทางคดีแพ่ง ดำเนินการทางวินัยกับนายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และนายวิสุทธิ์อุ่นผูก พนักงานจ้างทั่วไป  จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับอธิบายข้อกล่าวหาให้นายอมร ทองประดิษฐ์  และนายวิสุทธิ์ อุ่นผูก ทราบและเชิญมารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งทั้งสองคนได้รับทราบเรื่องที่กล่าวหาและลงลายมือชื่อรับทราบโดยชอบ ในวันที่ 24 ม.ค.57  พร้อมกับให้ถ้อยคำเบื้องต้นต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า ขอปฏิเสธข้อกล่าวหา และให้คณะกรรมการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาว่าตนกระทำผิดอะไร อย่างไร ที่ไหน เพื่อจะชี้แจงให้คณะกรรมการทราบ คณะกรรมการฯจึงได้ทำการสอบสวนพยานทั้งหมด 8 ปาก และพยานเอกสารอีก 12 รายการ ประกอบข้อกล่าวหา  

ต่อมาวันที่ เม.ย.57 นายอมร ทองประดิษฐ์ ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสอบสวน กรณีการบันทึกการใช้รถยนต์ว่า นายวิสุทธิ์ อุ่นผูก และนายอนุชา มหาผล ตำแหน่งคนงานทั่วไป ซึ่งทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ไม่ได้มีการบันทึกการใช้รถยนต์คันดังกล่าว เนื่องจากฝ่ายรับผิดชอบไม่ได้มอบเอกสารสมุดบันทึกควบคุมการใช้รถให้นายวิสุทธิ์  แต่กลับมีหลักฐานในสมุดบันทึกการใช้รถนำมากล่าวอ้าง โดยมีการแสดงรายการใช้รถยนต์  ซึ่งเมื่อสอบถามนายวิสุทธิ์ทราบว่านายวิสุทธิ์เป็นผู้เขียนขึ้นเองในภายหลัง จากข้อมูลบางส่วนที่จดไว้ในสมุดส่วนตัว แต่ไม่ได้มีการเขียนเลขไมล์ลงไป แต่ในเอกสารกลับมีการบันทึกเลขไมล์รถยนต์ไว้ด้วย ซึ่งคงจะมีการเขียนเลขไมล์เอง เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายและตั้งฎีกา โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้รถตามความเป็นจริง   ส่วนกรณีนำรถไปเติมน้ำมันในวันหยุดวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 ม.ค.56 นั้น เนื่องจากเห็นว่าน้ำมันเหลือน้อย เกรงว่าหยุดหลายวัน อาจมีความจำเป็นต้องใช้รถออกปฏิบัติหน้าที่ จึงได้นำรถไปเติมน้ำมันเอง แต่ไม่ได้นำใบสั่งจ่ายน้ำมันมอบให้กับปั๊มน้ำมัน เนื่องจากนายวิสุทธิ์เป็นผู้เก็บรักษาไว้  เมื่อเปิดทำการก็ได้นำใบสั่งจ่ายมาลงนาม และนำไปให้สถานีบริการน้ำมัน แต่มีการลงวันที่ผิดจึงได้ใช้น้ำยาลบคำผิดแก้ไขวันที่ต่อหน้านายวิสุทธิ์ ยืนยันว่าเป็นการเติมตามความเป็นจริงทุกประการ สัปดาห์ละ 60 ลิตร เดือนละ 240 ลิตร  ในวันที่ 4 ม.ค. 56 ก็ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยไม่ทราบว่ามีคำสั่งพักราชการแก่ตน และได้รับคำสั่งในตอนเย็น  การที่เอารถไปเก็บไว้ที่บ้าน เพราะวันที่ 4 ม.ค.56 เป็นวันศุกร์ และช่วงเวลาเย็นมากแล้ว เกรงว่าจอดรถไว้จะไม่ปลอดภัย   รวมทั้งนายวิสุทธิ์ อุ่นผูก ได้ให้ถ้อยคำเพื่อแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ 11 เม.ย. 57
           
คณะกรรมการสอบสวน ได้ตรวจสอบพยานหลักฐาน กรณีการเบิกจ่ายน้ำมัน ในห้วงเวลาดังกล่าว ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าการใช้รถตามระยะทางจริง คือมีอัตราเฉลี่ยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 3.05 ก.ม./ลิตร ทั้งที่รถยนต์คันดังกล่าว มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยตามประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การกำหนดปริมาณใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ กำหนดไว้ในอัตรา 10 ก.ม./ลิตร ที่ประชุมพิจารณาลงมติแล้วเห็นว่า นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษ ไล่ออก นายอมร ทองประดิษฐ์ และลงโทษ ภาคทัณฑ์ นายวิสุทธิ์ อุ่นผูก
           
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนวินัย ได้ส่งเรื่องมายังคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 30 เม.ย.58  ซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ยืนมติเดิมตามมติของคณะกรรมการสอบสวนวินัย และได้ส่งเรื่องให้ทาง ก.ท.จ.ลำปาง พิจารณา ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 26 พ.ค.58

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1030   วันที่  29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support