วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เปิดหมู่บ้านเซรามิค รองรับ’สุขนคร’

           
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558 โดยวันที่ 25 กรกฎาคม พิธีเปิดฯ หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ณ บ้านศาลาเม็งและบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
           
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำปางจะจัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  ณ บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ และบ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ซึ่งมีชาวบ้านประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกมานานกว่า 20 ปี โรงงานเซรามิกตั้งอยู่ 60 โรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ให้เป็นที่รู้จักทั้งคนภายในและภายนอกจังหวัด และนักท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศ มากยิ่งขึ้น และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้งนโยบายรัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ ให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดลำปางถือได้ว่าเป็น ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นนครแห่งความสุข
           
นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างกระแสการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้มาเรียนรู้ ได้มาสัมผัสความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนและความเป็นอยู่อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและที่สำคัญอีกหนึ่งประการคือ การสร้างงานสร้างรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวเข้าสู่ท้องถิ่น
           
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในเรื่องนี้มีหลายฝ่ายให้การสนับสนุนและความร่วมมือผลักดันให้เกิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกอีกครั้ง หลังจากที่ในอดีตเคยมีการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกที่นี่มาแล้วแต่ต่อมาไม่มีการสานต่อและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาในบางช่วงทำให้ผู้ประกอบการเซรามิกทั้ง 2 หมู่บ้านลดกำลังการผลิตและปิดตัวลงหลายราย อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังคงผลิตเซรามิก แก้วเซรามิก ประเภทแจกัน และของที่ระลึกเกรด บี มากกว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับโรงงานใหญ่ได้ ยังคงผลิตอย่างต่อเนื่องกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเซรามิกแห่งนี้ไปแล้ว ซึ่งจะผลิตแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน กระจายทั่วหมู่บ้านและเป็นส่วนหนึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนยังคงหมุนเวียน เมื่อทางราชการให้การสนับสนุนโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความหวังว่าจะทำให้การค้าขายคึกคักขึ้นและอาจมีลูกค้ารายใหม่ๆจากคนที่มาเที่ยว รวมไปถึงคาดหวังจากการพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย
           
สายหยุด กันทะเสน ผู้ใหญ่บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เผยกับ ลานนาโพสต์ว่า ขณะนี้ชาวบ้านมีความตื่นตัวกันมากในการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว โดยทุกโรงงานพร้อมใจกันตกแต่ง ประดับประดารั้วและหน้าบ้านของตนเองด้วยวัสดุเซรามิก แสดงถึงเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเซรามิก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาลตำบลท่าผา มอบปูนให้โรงงานละ 10 ถุงเพื่อใช้ในการตกแต่งรั้ว นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจากจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาลำปาง และ งบประมาณยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 1 ในการพัฒนาภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเซรามิก ตั้งแต่ซุ้มประตู สะพาน และป้ายต่างๆ ในส่วนของหมู่บ้านและชุมชน จะร่วมมือกันต่อยอดโครงการนี้โดย จะจัดโครงการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเป็นกลุ่มให้ในรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมและวิถีพื้นบ้านเพื่อสร้างความประทับใจและเป็นชื่อเสียงให้นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาเที่ยวชม ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้เข้าชุมชนในระยะยาว
           
ระพีพรรณ บารมี เจ้าของโรงงานบารมีเซรามิก และ นงเยาว์ เมืองแนว เจ้าของโรงงานศาลาเงินเซรามิก กล่าวตรงกันว่า ดีใจที่โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะนอกจากสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกที่ทำเป็นครัวเรือนให้มีความหวังในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวนอกเหนือจากการค้าขายตามปกติแล้ว ยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้อื่นๆจากการจ้างงานเพิ่มหรือ มีรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น ในส่วนของโรงงานเซรามิกทุกโรงงานมีความพร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในโรงงานซึ่งมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน เป็นหนึ่งในการสร้างเสน่ห์และสีสันของการท่องเที่ยวลำปางอีกด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1038  วันที่ 24 - 30  กรกฏาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support