วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

อนุบาล-อัสสัมชัญนำทีม เด็กเก่งลำปาง โอเน็ตเต็มร้อย

จำนวนผู้เข้าชม good hits

จากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดให้มีการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559   ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ไปเมื่อวันที่ 4-5 ก.พ.60  และระดับชั้น ม.6 เมื่อวันที่  18-19 ก.พ.60 ที่ผ่านมา และได้มีการประกาศผลการสอบผ่านทาง www.niets.com เมื่อวันที่ 25-26 มี.ค.60 ที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฏว่า จ.ลำปาง มีเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 23 คน  และ คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 คน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.3 จำนวน 1 คน และชั้น ม.6 จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 40 คน

สำหรับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม 23 คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1  จำนวน 20 คน  ประกอบด้วย  นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางรัตน์อนุสรณ์) 10  คน คือ  ด.ญ.สุธินี  ฤกษ์สุภา   ด.ช.สิรวิชญ์ คตชาคร   ด.ญ.ธวัลหทัย แลกันทะ         ด.ญ.จิรัชยา  จันทะสุวันนะ  ด.ช.สุรชัช โสภา  ด.ญ.พาขวัญ ผันผาย   ด.ช.ภาณุวิชญ์ ยาวิละ ด.ญ.จิรัชญา เทศศรีเมือง ด.ช.ก้องภพ กอไธสง  และ ด.ญ.จิรัฏฐยา ภูมิพันธ์  

นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 คน ด.ช.ปกรณ์ พงษ์คุณาคร  ด.ญ.ฐิติชญา เทียมถนอม  ด.ญ.ธัมมจารี อินญาวิเลิศ  ด.ช.ธีรภัทร์ จิตตวัฒนรัตน์  และด.ญ.นฤพรณ์ ศักดิ์ชัย

และยังมี ด.ญ.ญาณิดา ธรรมสอน  จากโรงเรียนอรุโณทัย ด.ญ.ศิวาพร แก้วนันชัย  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร   ด.ญ.มณีนนท์ เสือคง โรงเรียนบ้านปงสนุก ด.ญ.พรรษมน เสริมสุข โรงเรียนลำปางวิทยา  และด.ช.ณรงค์ชัย  อินทรวิจิตร โรงเรียนไตรภพวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จำนวน 3 คน คือ  ด.ญ.กิติยา อินทะนนท์  โรงเรียนแม่หลง-สบจาง อ.เกาะคา   ด.ช.สีธานัท เตชะพลี โรงเรียนแม่วะวิทยา อ.เถิน และ ด.ญ.ธาราทิพย์ เมืองมา โรงเรียนบ้านกิ๋วห้วยเบิก อ.เสริมงาม

ส่วนนักเรียนที่มีคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1  ทั้งหมด จากโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางรัตน์อนุสรณ์) 5 คน คือ   ด.ญ.กัลยภรณ์  พนาพันธ์ ด.ช.สิรวิชญ์  คตชาคร  ด.ญ.ธวัลหทัย  แลกันทะ ด.ญ.ดลวาการ  มาเทพ  ด.ญ.ฐานิภา  สุวรรณโชติ  

จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  6 คน  คือ  ด.ช.ปกรณ์  พงษ์คุณากร  ด.ญ.ฐิติชญา  เทียมถนอม  ด.ช.ไกลกังวล  กันทะยศ  ด.ญ.ธนัชญา  ตื้อยศ  ด.ช.ภีม  ลาภพิสูตร   ด.ช.พิรัช  เหลืองจิรโณทัย  และ ด.ญ.จิรภัทร  ภู่ลำลี  จากโรงเรียนผดุงวิทย์

ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนที่มีคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน คือ น.ส.ญาณิกา ตรีเจริญสมบูรณ์  นักเรียน gifted math ชั้น ม.3/1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน คือ น.ส.นภสิริ พุทธันบุตร  นายธรณัส ทิพย์ดาราพาณิชย์  ห้องเรียน smart science นายญาณวิชญ์  พุกสิริกุล   น.ส.รสา อมรพิชญ์  ห้อง gifted math  

            ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.60 ที่ผ่านมา นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้มอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่าให้แก่นักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม  ภายในงาน LP1 Quality Awards ที่โรงแรมลำปางเวียงทอง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้นรวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนและบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จและมอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่าให้แก่โรงเรียนและบุคลากรที่ดำเนินการพัฒนาคุณการศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับรางวัลจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วม 400 รางวัล

           ขณะที่ นายวิบูลย์ ทานุชิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้แสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนทั้ง 3 คน ผ่านทางเว็บไซด์และเฟสบุ๊กของสำนักงานเขตฯ เช่นเดียวกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ร่วมแสดงยินดีกับนักเรียนผ่านทางเว็บไซด์เช่นกัน  

            และจากการรวบรวบสถิติทั้งหมดของประเทศทั้ง 5 รายวิชา คือ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม  ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์  พบว่า จ.ลำปาง เป็น 1 ใน 6 จังหวัด ที่มีคะแนนการสอบ O-NET สูง  หากแยกเป็นรายวิชาแล้ว จ.ลำปางจะเป็น 1 ใน 15 ของประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงด้วยเช่นกัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1124 วันที่ 7-20 เมษายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

รวมพลังราชการไทย

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support