วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การเมืองแม่เมาะร้อน กรีดป้ายหาเสียง ร้องคุณสมบัตินายก อบต.


การเมืองแม่เมาะร้อน ผู้สมัคร นายก อบต.สบป้าด ร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติ  นายก อบต.หลังได้รับเลือกตั้ง อ้างต้องคำพิพากษา  ด้านนิติกรจังหวัดเผยเป็นอำนาจนายอำเภอต้องเรียกตัวมาสอบสวนภายใน 30 วัน  ขณะที่สนามเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีกรีดทำลายป้ายหาเสียงในหลายพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.56 นายกริช ฟูชุม ผู้สมัครนายก อบต.สบป้าด หมายเลข 4 ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายสมจิตร จุนเจริญ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอ แม่เมาะ เป็นผู้รับเรื่องแทน เพื่อเรียกร้อง ขอความเป็นธรรม  ความยุติธรรม   ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้กล่าวหาว่า นายสุขเกษม  สุริยา  นายก อบต.สบป้าด   เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ การสมัครรับเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 45    บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (7)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ ถือว่ากระทำการทุจริต และ ประพฤติมิชอบในวงราชการ  และพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2546)  มาตรา 58/1(3) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต

ทั้งนี้  ข้อความในหนังสือได้ระบุว่า นายสุขเกษม   สุริยา  ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลสบป้าด ถูกชาวบ้านร้องเรียน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่า ร่ำรวยผิดปรกติ  ใช้อำนาจรัฐบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และมีการใช้อิทธิพลข่มขู่ชาวบ้านในพื้นที่   ต่อมาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลจังหวัดลำปาง  คดีหมายเลขดำที่ 769/2553  คดีหมายเลขแดงที่ 1380/2554  ว่า นายสุขเกษม  สุริยา ได้กระทำความผิดฐาน บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และคดีถึงที่สุดแล้ว  จึงทำให้ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  12(11)และมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 14(2) แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457   จึงเป็นผลให้มี คำสั่งให้ นายสุขเกษม   สุริยา  พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสบป้าด และต้องพ้นจากตำแหน่ง กำนันตำบลสบป้าดด้วย ( อ้างถึง สำเนาหนังสือกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา  ที่ สว (กมธ2)0010/1271 ลงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2555 และ สำเนาหนังสือลำปาง  ลป 00171/706 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ) 

ดังนั้น จึงเห็นว่า นายสุขเกษม   สุริยา  ซึ่งขณะกระทำความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลสบป้าด  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ  ถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ และ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ  จึงเห็นว่า เป็นผู้มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ และ ประพฤติมิชอบในวงราชการ   ทำให้ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.  ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  ( รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546)มาตรา  45(7) และ มาตรา58/1(3) แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2546)  จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายสุขเกษม   สุริยา ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานดังเช่นกรณีที่ผ่านมา

หลังจากที่เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอแม่เมาะแล้ว นายกริชยังได้เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางไม่อยู่จึงได้มอบผ่านนิติกรประจำจังหวัดแทน

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวว่า หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการสั่งการไปยังนายอำเภอแม่เมาะ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากเป็นอำนาจของนายอำเภอในการสืบสวนสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน

ด้านสนามเลือกตั้งเทศบาล ต.แม่เมาะ ผู้สมัคร เบอร์ 3 แจ้งความถูกกรีดทำลายป้ายหลายจุด  กกต.ขอความร่วมมือชาวบ้าน หากพบการกระทำผิด แจ้งเบาะแสได้ทันที ขณะเดียวกันได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาข่าวอย่างใกล้ชิด

นางปาริชาติ ศรีเมือง ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ต.แม่เมาะ เบอร์ 3 กลุ่มรักษ์แม่เมาะ ซึ่งป้ายหาเสียงถูกมือดีแอบทำลายถึงสองจุดดังกล่าว เปิดเผยว่า หลังจากเริ่มต้นออกหาเสียงได้เพียงไม่กี่วันก็ได้รับแจ้งจากทีมงานว่าป้ายหาเสียงของตนที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณบ้านห้วยเป็ด และบ้านสถานี ถูกมือดีไม่ทราบว่าเป็นใครใช้ของมีคมลักษณะคล้ายมีดกรีดจนป้ายได้รับความเสียหาย ตนจึงไปสำรวจความเสียหายและถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐาน คาดว่าน่าจะมาจากผู้สนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเจตนาทำลายจนป้ายหาเสียงได้รับความเสียหาย คงเนื่องมาจากไม่ต้องการให้ชาวบ้านละแวกนั้นเห็นชัดว่ารูปที่อยู่ในป้ายหาเสียงนั้นเป็นใคร  ส่วนที่จะเป็นศัตรูนั้นตนไม่เคยคิดเพราะไม่เคยมีศัตรูที่ไหน   ตนมาตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  คือการเลือกตั้งนโยบายที่ตนนำมาเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องชาวแม่เมาะ ในทุกๆเรื่อง ก็เป็นนโยบายที่จับต้องได้และ ถ้าเห็นว่าเป็นนโยบายที่น่าจะสามารถทำได้จริงก็ขอให้สนับสนุนนางปาริชาติ ศรีเมือง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเบอร์ 3 ได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี เพื่อ ต.แม่เมาะ  สำหรับเรื่องการทำลายป้ายหาเสียงตนได้มอบหมายให้ทีมงานนำหลักฐานไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เมาะ เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว ส่วนตนและทีมงานก็ยังทำหน้าที่หาเสียงต่อไป ทุกวันถึงจะยอมรับว่าหนักและเหนื่อย  แต่ตนก็ยินดีเพราะต้องการให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงแนวนโยบาย โดยจะเน้นตามชุมชนต่างๆให้ครบทุกเขตเลือกตั้ง


ด้าน นายไมตรี ปาณะดิษ ประธาน กกต.จังหวัด เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนและเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดฝ่ายจัดการเลือกตั้งได้นัดหมายกับผู้สมัครนายกเทศมนตรี และทีมงานหาเสียงของผู้สมัครทั้งสามคน ที่สำนักงานเทศบาลฯเพื่อประชุมชี้แจงให้รับทราบถึงข้อกำหนดในการหาเสียงว่าอย่างใดทำได้และอย่างใดทำไม่ได้ โดยให้เน้นการหาเสียงแบบสมานฉันท์ ซึ่งผู้สมัครทั้งสามคนต่างก็ยืนยันและรับปากแล้วว่าจะหาเสียงด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช้วีการกลั่นแกล้งกัน  ทาง กกต.ท้องถิ่นชุดนี้ก็มีความพร้อมอยู่แล้ว เพราะหนึ่งในกกต.เองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลอยู่  นอกจากนั้น กกต.จังหวัดได้ตั้งทีมงานขึ้นมาสองชุด เป็นชุดป้องปรามและปราบปราม และชุดสอดส่องดูแล การทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 949 วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์