วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เฉือนงบรถไฟรถม้า 'กิตติภูมิ' ผันเงินเพิ่ม


สภาเทศบาลนครปรับลดงบประมาณ 3.9 ล้านบาท สท.ระบุยังไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของงบทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นงบจัดงานประเพณีลอยกระทง-สงกรานต์ ให้เหตุผลไม่ควรใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเพราะเป็นภาษีของประชาชน ขณะที่งานรถไฟรถม้าปรับลดจาก 1.5 ล้านเหลือเพียง 2 แสน อ้างไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล จังหวัดมีงบจัดงานแล้ว  ด้านนายกฯกิตติภูมิเผยเมื่อไม่สามารถนำงบของเทศบาลมาใช้ได้ จึงต้องของบอุดหนุนมาเพิ่มเติม ซึ่งได้รับสนับสนุนมาแล้วหลายรายการ

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.57 ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปางได้ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (วาระที่ 2) หลังจากที่คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯแล้ว โดยคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ได้ปรับลดงบประมาณใน 8 รายการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ตั้งไว้ 4 ล้านบาท  ลดเหลือ 3 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) ตั้งไว้ 3.5 ล้านบาท ลดเหลือ 2.5 ล้านบาท ,ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1.1 ล้านบาท ลดเหลือ 1 ล้านบาท  , ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 4 แสนบาท ลดเหลือ 3 แสนบาท ,  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรภาคประชาชน ตั้งไว้ 1 ล้านบาท ลดเหลือ 8 แสนบาท , ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ตั้งไว้ 1 ล้านบาท ลดเหลือ 8 แสนบาท ,ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 1.080 ล้านบาท ลดเหลือ 1.026 ล้านบาท ,ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ 2.065 ล้านบาท ลดเหลือ 1.652 ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัตศาสตร์รถไฟรถม้า ตั้งไว้ 1.5 ล้านบาท ลดเหลือ 2 แสนบาท   ทั้งนี้ มีการปรับลดงบประมาณทั้งหมด 3.954 ล้านบาท

จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เสนอแปรญัตติงานประเพณีลอยกระทงและสงกรานต์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง ดูจากรายการใช้จ่ายแล้วเป็นการใช้เงินฟุ่มเฟือย มีการแจกรางวัลชมเชยมากเกินไปมากถึง 50 กว่ารางวัล เป็นเงินกว่า 6 แสนบาท อีกประการ มีการนำเอาการแสดงจากต่างประเทศเข้ามาแสดงมากถึง 5 ประเทศด้วยกัน ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากโดยใช่เหตุทั้งที่งานลอยกระทงมีเพียง 3 วันเท่านั้น  

ส่วนงานรถไฟรถม้าเป็นงานที่ถูกปรับลดงบประมาณลงมากที่สุดจาก 1.5 ล้านบาท เหลือเพียง 2 แสนบาท สมาชิกสภาฯ  ให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมางานรถไฟรถม้าเป็นงานของทางจังหวัดที่จัดหางบประมาณมาจัดงานอยู่แล้ว ซึ่งทราบว่าจังหวัดมีงบอยู่ 6 แสนบาท และได้ขอรับการสนับสนุนงาน กฟผ.และบริษัทปูนซิเมนต์ทุกปี  และทางจังหวัดได้ทำหนังสือส่งมายังเทศบาลว่าขอสนับสนุนงบตามที่เห็นสมควร เมื่อเห็นว่าทางจังหวัดมีหน้าที่ในการดำเนินการจัดงานอยู่แล้ว งบที่ตั้งไป 1.5 ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินไป จึงปรับลดเหลือ 2 แสนบาท เป็นงบที่สนับสนุนเข้าไป ทั้งนี้ เงินที่เทศบาลนำมาใช้ทั้งหมดมาจากภาษีของประชาชน ไม่ควรจะนำมาใช่จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย

ด้านนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาฯ ได้กล่าวในประเด็นของการปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์การภาคประชาชนว่า ในส่วนนี้ตั้งงบมา 1 ล้านบาท ได้ปรับลดเหลือ 8 แสนบาท เนื่องจากดูรายการแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องการศึกษาดูงาน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนมีไม่กี่คน เห็นว่างบตั้งไว้สูงเกินไป ซึ่งการปรับลดงบประมาณในครั้งนี้ ได้ปรับลงเพียง 3.9 ล้านบาท จาก 523 ล้านบาท ยังไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ และก่อนที่จะนำเข้าสภาฯ ทางนายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ก็ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการแปรญัตติ และทราบถึงเหตุผลต่างๆในการปรับลดงบประมาณลงเป็นที่เข้าใจกันดีแล้ว

ด้านนายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า  สท.เสียงส่วนใหญ่ได้ปรับลดงบประมาณโครงการสำคัญหลายโครงการ ซึ่งผู้เสียประโยชน์คือชาวบ้าน ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร  บางโครงการทางจังหวัดก็ประสานมาตั้งใจให้จัด เช่น งานรำลึกประวัติศาสตร์นครลำปาง ที่เป็นนโยบายจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านบาทถูกตัดเหลือ 2 แสนบาท ซึ่งตนนำเรื่องทั้งหมดยื่นต่อผู้ว่าฯ แล้วเพื่อให้ผู้ว่าฯพิจารณาต่อไป ตอนนี้สมาชิกสภาฯฝ่ายบริหารมีอยู่ 3 คน ฝ่ายค้านมี 21 คน  เงินสะสมมี 100 กว่าล้านก็เอาออกมาใช้ไม่ได้ ทั้งที่เงินเหล่านี้ไม่ควรจะนอนอยู่กับที่  เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วก็ต้องขวนขวายที่จะหางบประมาณอื่นๆเข้ามาเสริม ปีนี้ได้ประสานของบประมาณเข้ามาในพื้นที่ เพราะไม่สามารถความเห็นชอบจากสภาได้เต็มรูปแบบ

ส่วนงบประมาณที่ขอสนับสนุนมา เช่น งบพัฒนาจังหวัดปี 58 ขอมา 1.5 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับปรุงระบบความปลอดภัยในศาลากลางหลังเก่า  งบอนุมัติจาก ททท. เพื่อปรับปรุงระบบไฟ แผนที่ คำอธิบายกาดกองต้า 2 ล้านบาท  และได้รับเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริม 8.3 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 6  และคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนในการสร้างอุโมงค์น้ำอีก 3  แห่งเกือบ 100 ล้านบาท ถ้าโชคดีรัฐบาลชุดนี้อนุมัติก็จะสามารถก่อสร้างได้ ขอให้ติดตามงบประมาณว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง  นายกิตติภูมิ กล่าว
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1001 ประจำวันที่ 24 - 30  ตุลาคม  2557)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์