วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

ชูสามขาต้นแบบ หมู่บ้านปลอดเผากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชูบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชน สู่การจัดการปัญหาด้านมลพิษหมอกควัน และ ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่  13 ม.ค. 58 ที่บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา บ้านสามขา เพื่อดำเนินการป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควัน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินหน้าขยายผล และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นหมู่บ้านต้นแบบ จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ปี 2557 จำนวน 5 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และ แม่ฮ่องสอน

จากสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พบว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ ประสบกับสถานการณ์ไฟป่า และ หมอกควัน โดยเฉพาะในช่วงเดือน มกราคม เมษายน ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการที่เกษตรกรเผาวัชพืช เศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก และการจุดไฟเผาป่า จากการตรวจสอบพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน อยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และการท่องเที่ยว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านป้องกันลดไฟป่า หมอกควัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา และขยายผลสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการเผยแพร่ แนวคิด และแนวทางการจัดการป้องกันปัญหาการเผาในที่โล่ง และ มลพิษหมอกควัน  โดยที่ จ.ลำปาง ได้เลือกหมู่บ้านสามขา หมู่ 6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ปี 2557  เพราะเป็นชุมชนต้นแบบที่โดดเด่นมีผู้นำที่เข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการป้องกันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งและหมอกควันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและท้องถิ่น จากนั้นจะได้ขยายผลและสร้างความยั่งยืนในหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆต่อไป 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1012 ประจำวันที่ 16  - 22 มกราคม 2558)   Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์