วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

8ปีแห่งการรอ ท.เขลางค์เซ็นผู้รับเหมาใหม่


สำนักงานเทศบาลเขลางค์ เข้าปีที่ 8 ยังไม่ได้เริ่มสร้าง ไพฑูรย์ปัดฝุ่นเซ็นสัญญาผู้รับเหมารายใหม่ 178 ล้าน  เชื่อมั่นสร้างเสร็จภายใน 600 วันตามสัญญา ขณะที่เทศบาลฯยื่นฟ้องผู้รับเหมารายเก่าผิดสัญญาเกือบ 30 ล้านบาท

ลานนาโพสต์ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง หลังจากเมื่อวันที่  21 พ.ย. 56  เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ระว่าง นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  กับ นายสมเกียรติ  วราสินธ์  ผู้มีอำนาจกิจการร่วมค้า พี เอส ที  ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยงบประมาณ 175,650,000 บาท แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาการร้องเรียนการก่อสร้างผิดแบบ อีกทั้งทางผู้รับเหมาไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด กระทั่งเดือน ก.ย.57 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ได้หมดวาระลง  ดังนั้น นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ได้เข้ามารักษาราชการแทน  จึงได้สั่งยกเลิกสัญญากับบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ต.ค.57  โดยให้เหตุผลว่า ผู้รับจ้างปล่อยงานให้ล่วงเลยมา 330 วัน และไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดได้

และหลังจากที่นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตามคำสั่ง คสช. เมื่อต้นปี 58  จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ และได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 58 โดยมีผู้ร่วมประมูล 13 ราย ซึ่งมีทั้งบริษัทใน จ.ลำปาง และบริษัทจากต่างจังหวัดเข้าร่วมประมูล ทางเทศบาลฯได้กำหนดราคาไว้ที่ 199,007,285.35 บาท  ผลปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 178,050,000 บาท คือบริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด  

ต่อมาวันที่ 28 ก.ย.58  เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ระหว่าง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กับ นายสุทธิศักดิ์  โล่ห์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด  โดยสัญญาก่อสร้างนับถัดจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา 600 วัน จำนวน 20 งวดงาน  ในวงเงินก่อสร้าง 178,050,000 บาท  จากวงเงินงบประมาณตั้งไว้ 199,007,285.35 บาท   ประหยัดงบประมาณเทศบาลฯ ได้ 20,957,285.35 บาท

สำหรับปัญหาเสาเข็มชุดเดิมที่มีการตอกทิ้งไว้ในบางส่วน ทางผู้รับเหมาระบุว่า คงจะไม่มีการถอนออก แต่จะต้องดูหน้างานว่าจะแก้ไขอย่างไร อาจจะมีการตอกเพิ่มเสาใหม่เสริมเข้าไปให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด  สำหรับการก่อสร้างครั้งนี้ หากไม่มีปัญหาอะไรคาดว่าจะเสร็จก่อน 600 วันแน่นอน

นอกจากนั้น ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า พี เอส ที ผู้รับเหมารายเดิมที่ประมูลงานได้ แต่งานไม่มีความคืบหน้า และไม่ส่งงานตามเวลาที่กำหนด โดยเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2556 ทางกิจการร่วมค้า พี เอส ที ได้ตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ด้วยวงเงิน 175,650,000 บาท เริ่มงาน 22 พ.ย.2556 สิ้นสุดสัญญาระยะ 600 วัน โดยมีบริษัท  เอ็ม บี การันตี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงเข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกัน ในจำนวน 8,782,500 บาท  แต่ปรากฏว่าทาง กิจการร่วมค้า พี เอส ที ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง  ทางเทศบาลจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างที่ ลป.52304/5515 ลว.3 พ.ย.2557 และยึดเงินประกัน  ซึ่งจากรายละเอียดของผลงานที่ผ่านมาหลังจากที่ กิจการร่วมค้า พี เอส ที ได้รับการว่าจ้าง ปรากฏว่ามีผลดำเนินการเพียง 0.026 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งตามสัญญาแล้ว โครงการฯนี้จะต้องแล้วเสร็จไม่เกินวันที่  14 ก.ค.2558

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า เนื่องจาก เทศบาลฯได้รับความเสียหายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารที่ก่อสร้างและต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่มีอาคารสำนักงานอย่างน้อยเป็นเงิน ประมาณ 29,544,185 บาท  ซึ่งทั้งหมดจะเป็นค่าเช่าสำนักงาน (ชั่วคราว) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบ และส่วนต่างของราคาที่เพิ่มในการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ คือบริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีวีลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด ด้วยวงเงิน 178,050,000 บาท โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 20 พ.ค.2560 สำหรับรายละเอียดเรื่องเสาเข็มที่เคยมีปัญหาจนทำให้โครงการล่าช้านั้น ทางผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานได้สรุปไว้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดและแก้ไขด้วยหลักวิชาการก่อนดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป
         
นายไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มว่า ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือให้งานนี้สำเร็จลงได้ และดีใจแทนพี่น้องประชาชนที่จะได้สำนักงานใหม่หลังจากที่ต้องอาศัยทำงานนอกพื้นที่มาตลอด การติดต่อประสานงานราชการต่างๆคงสะดวกสบายขึ้น.

ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายกฤษดา อุ่นอารมณ์ นิติกร 5 และนายเอกสิฐ สุขพันธ์ นิติกร 6 ว เป็นผู้ประสานงานและผู้แทนคดี กับอธิบดีการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ เรื่องการขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการช่วยเหลือดำเนินคดีปกครอง โดยหนังสือระบุว่า ตามที่เทศบาลเมืองเขลางค์ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า พี เอส ที ก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลังตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2557 ลว. 21 พ.ย.2556 โดยในการทำสัญญาจ้างนี้มี บริษัท เอ็ม บี การันตี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงเข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ำไประกัน การปฏิบัติตามสัญญาของ กิจการร่วมค้า พี เอส ที ต่อมาปรากฏว่าทาง กิจการร่วมค้า พี เอส ที ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเป็นเหตุให้เทศบาลฯได้รับความเสียหายทางเทศบาลจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้าง และเทศบาลได้แจ้งการใช้สิทธิเรียกร้องไปยัง  บริษัท เอ็ม บี การันตี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้ำประกัน ให้ชำระแทนลูกหนี้ แต่ปรากฏว่าทางเทศบาลฯ ยังมิได้รับติดต่อชำระหนี้แต่ประการใด ทำให้ได้รับความเสียหาย

สำหรับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เริ่มจัดหาที่ดินก่อสร้างสำนักงานใหม่ เมื่อเดือน ก.ย.51 สมัยที่นายดนูดล วรรณปลูก เป็นนายกเทศมนตรี ได้ขออนุมัติงบประมาณผ่านสภาเทศบาลฯวงเงิน 80 ล้าน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน และได้ทำการจัดซื้อในปี 53  เนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ในราคา 65 ล้านบาทเศษ ตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ห่างจากแยกภาคเหนือเพียง 600 เมตร  ต่อมาเมื่อวันที่  19  ธ.ค.55  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน  119  ล้านบาท  สมทบการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ซึ่งมีวงเงินก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร  176  ล้านบาท  ทางเทศบาลฯได้เปิดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเพียง 1 ราย  ซึ่งตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดว่า กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหนึ่งราย    ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกการประมูลทั้งหมด และดำเนินการใหม่  ในรอบที่ นายไพฑูรย์ จึงได้ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีวิเศษ และสามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ คือ กิจการร่วมค้า  พีเอสที   ตกลงรับงานก่อสร้างอาคาร ในราคา  175,650,000  บาท   เริ่มสัญญา 21 พ.ย.56 ถึง 14 ก.ค. 58  รวม 600 วัน  จนกระทั่งเกิดปัญหาต้องมีการหยุดดำเนินการ และล่าสุดได้ผู้รับจ้างบริษัทใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการดำเนินการตั้งแต่การจัดซื้อที่ดินจนถึงการจัดหาผู้รับจ้าง เข้าสูปีที่ 8 แล้ว ถือว่าเป็นเทศบาลที่มีการดำเนินการก่อสร้างนานที่สุดในประวัติการณ์ก็ว่าได้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1048 วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์