วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อดีตเลขาธิการอาเซียนชื่นชม ขบวนรถม้าบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก“The Longest-Largest Horse-Drawn Graduation Procession in The World”


จำนวนผู้เข้าชม Home Remedies For Wrinkles

หนึ่งในสยาม ขบวนรถม้าเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เข้าร่วมขบวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเมืองรถม้า โดยนำขบวนบัณฑิต และมหาบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จากข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา)เข้าสู่พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 8  ให้แก่มหาบัณฑิตรุ่นที่ 2และบัณฑิตรุ่นที่ 8 สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 26คน และบัณฑิต รวม 292 คน จาก 4 คณะ ได้แก่ คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและอดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้

จากก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน 12ปี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางได้ดำเนินการตาม พันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการกับชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้ขยายพันธกิจด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ภายใต้การดูแลของ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินกิจการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(MBA)ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Professional) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (๒๕๕๔  ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ได้รับคะแนนเฉลี่ย  4.03 ระดับคุณภาพดีโดยบัณฑิตปริญญาตรี ได้งานทำ 97.07จากการรับรองของ สมศ. ในครั้งนี้ สามารถการันตีคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ คุณภาพสามารถก้าวสู่การทำงานได้อย่างมั่นใจ

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะ สาขาวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด , ระบบสารสนเทศ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Program) คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี , คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โดยรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่าสมัครเรียนปริญญาตรีวันนี้ - 31 มีนาคม 2559 รับทุนการศึกษา 30% และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท LIT MBA คุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกสาขา สมัครเรียนได้ทันที หลักสูตร 1ปี 4เดือน (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

สมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ถ.พหลโยธิน(สายใน) ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.lit.ac.th สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษา และสิทธิพิเศษมากมาย !! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 086 – 4315803หรือ 054 – 811603 – 604 Facebook Fan Page: www.facebook.com/IntertechLampang

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1068 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์