วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

ปรับผังเมืองใหญ่ รับเส้นทางทั้งระบบ

จำนวนผู้เข้าชม http://www.hitwebcounter.com/

ปรับผังเมืองลำปางใหม่  รับขยายการคมนาคมขนส่ง  หัวหน้าโครงการระบุ อาจมีการปรับเปลี่ยนโซนสีตามการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เหมาะสม   ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความต้องการของประชาชน   
           
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่  4 เม.ย.59 ที่ผ่านมา  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ  สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ฯลฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประกอบการวางและจัดทำผังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
           
ปัจจุบัน จ.ลำปาง ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 80 ก วันที่ 12 ก.ย. 56  ซึ่งเป็นผังเมืองที่ใช้มาแล้วกว่า 3 ปี  ตามกฎหมายระบุว่าการปรับผังเมืองจะต้องมีการปรับปรุงทุก  5 ปี  เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากพื้นที่จะมีความเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา 

รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ หัวหน้าโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง  เปิดเผยว่า งานผังเมืองเป็นงานที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นที่  ซึ่งพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น  ใช้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องมีการทบทวนการใช้พื้นที่ใหม่  ซึ่งการปรับผังเมืองนั้น ไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ แต่เป็นการเสริมจากผังเมืองเดิม  สิ่งที่ดีก็จะสนับสนุน หรืออะไรที่ควรปรับก็ต้องทำ ให้เกิดความสมดุล
           
เดิมผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ จ.ลำปาง มีมาตั้งแต่ปี 56 ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุก 5 ปี  โดยศึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 56 จนถึงปัจจุบัน   ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 420 วัน  ตอนนี้ดำเนินการมาได้เพียง 60 วันเท่านั้น  
           
รศ.ดร.สุวัฒนา  กล่าวว่า  จ.ลำปางมีการพัฒนาอย่างมากในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบคมนาคมขนส่ง  มีหลายโครงการใหญ่เข้ามาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง  โครงการไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  โครงการรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงใหม่  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ลำปาง- เด่นชัย  ซึ่งล้วนแต่เป็นการรองรับด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด  ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการปรับผังเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
           
ขณะนี้ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นของขั้นตอน  จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  กลุ่มการศึกษา ฯลฯ  ขณะเดียวกันก็ได้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้ามาช่วยในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามอำเภอต่างๆ ควบคู่ไปด้วย  เป็นการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อจัดทำผังให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
           
เมื่อสอบถามว่า การปรับผังเมืองจะทำให้การแบ่งโซนสีที่ดินเปลี่ยนไปหรือไม่  รศ.ดร.สุวัฒนา กล่าวว่า  การกำหนดผังเมืองจะมีกำหนดการพื้นที่ หรือ แลนด์ยูส (Land Use) เพื่อแสดงการใช้ที่ดิน โดยแล่งเป็นโซนสี  เมื่อประกาศใช้ผังใหม่อาจจะมีการเพิ่มหรือการลดพื้นที่   ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ธรรมชาติ  แต่อาจจะมีคนเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัย ทำให้วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการกำหนดพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้   ซึ่งเราจะกำหนดประเภทไว้กว้างๆก่อน และจะมีการถามความเห็น จากประชาชนอีกครั้ง  ประชาชนสามารถยื่นคัดค้านได้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม เมื่อผ่านความเห็นประชาชนแล้ว ขั้นตอนการอนุมัติจะเป็นท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป  โดยพื้นที่แต่ละโซนสีจะมีประกาศแนบท้าย ว่าสามารถทำอะไรในพื้นที่ได้บ้าง 

เมื่อถามต่อว่าการปรับผังเมืองเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการเข้ามาของนายทุนหรือไม่นั้น  หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า   ทุกอย่างย่อมปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ  ตามหลักการทั่วไปจะต้องดูว่าประชาชนต้องการอะไร  ขณะเดียวกันโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เช่น โรงไฟฟ้าขยะ   ต้องมาดูว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีโรงไฟฟ้ามาตั้งในพื้นที่   และต้องมองในภาพกว้างด้วยว่าพื้นที่แห่งนั้นเหมาะที่จะรักษาไว้หรือไม่   ที่สำคัญคือต้องเลือกสถานที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1074 วันที่ 8 - 21 เมษายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์