วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

6คนพ้นผิด ทุจริตบ่อขยะ คืนเก้าอี้ ขรก.

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

ศาลปกครองชั้นต้น สั่งคืนตำแหน่ง 6 ข้าราชการ หลังถูกปลดข้อหาทุจริต กรณีจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะเทศบาลนครลำปางในราคาสูงเกินจริง เมื่อ 19 ปีก่อน กิตติภูมิเผยอุทธรณ์ตามขั้นตอน
           
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.59  ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาคดีดำเลขที่ บ.6/2557   ระหว่างนายจำเนียร ทองกระสัน ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง(ก.ท.จ.) โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ร้องสอด กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           
กรณีนี้เนื่องจาก เมื่อปี 2555  ป.ป.ช.ได้ทำการไต่สวนข้อร้องเรียน หลังจากมีผู้กล่าวหาว่า เมื่อปี 2540 สมัยที่นายเรือน เขื่อนแก้ว เป็นนายกเทศมนตรี พร้อมพวก ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2  เป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินจริง และไม่ได้จัดซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง แต่จัดซื้อผ่านนายหน้าจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการ  กระทั่งเมื่อช่วงเดือน ก.ย. 2555 ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิด  ต่อคณะกรรมการจัดซื้อจำนวน 7 คน ซึ่งประกอบด้วย นายเรือง เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำปาง , นายสมบูรณ์ เกตุศิระ ผู้อำนวยการกองอนามัย ,  ร.อ.กิตตินันท์ นิวาศะบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  , นายจำเนียร ทองกระสัน  หัวหน้าฝ่ายโยธา  , นายบุญเลิศ พึ่งประดิษฐ์หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน ,  นายชาตรี คำลือ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  และนางรัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง ผู้อำนวยการกองคลัง  ว่ามีความผิดมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต  โดยหาประโยชน์จากการซื้อที่ดินและทำผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างคือไม่ซื้อที่ดินกับเจ้าของโดยตรง และให้ทางเทศบาลดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดอีกครั้ง  

ต่อมาในปี 2556  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง กรณีจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองลำปางในราคาสูงเกินจริง โดยจัดซื้อ ผ่านนายหน้าไม่ได้จัดซื้อจากเจ้าของที่ดินโดยตรง  ครั้งที่ 3 และครั้งที่  ในสมัยที่นายนรินทร์ มโนกูลอนันต์ เป็นนายกเทศมนตรี โดยมีนายเฉลิม แก้วกระจ่าง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครลำปาง นายสุทธิพันธุ์ รัตนรังสรรค์ ผอ.กองช่าง  และนางวัชรี จินดามัง  หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย 

ทั้งนี้ ผู้มียังคงตำแหน่งข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงานท้องถิ่นปัจจุบัน ที่ถูกปลดจากตำแหน่งรวม 6 คน  คือ นายจำเนียร ทองกระสัน  ผอ.สำนักการช่างเทศบาลนครลำปาง  , นายสุวิทย์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์  รองปลัด อบจ.ลำปาง  นายเฉลิม แก้วกระจ่าง  ปลัดเทศบาลนครลำปาง  นางวัชรี จินดามัง เจ้าหน้าที่พัสดุ เทศบาลนครลำปาง  นายสุทธิพันธุ์ รัตนรังสรรค์ ผอ.กองช่างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  และนายชาตรี คำลือ เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล  ส่วนคนอื่นๆได้เกษียณอายุราชการแล้ว  แต่ทั้งหมดก็ได้ยื่นเรื่องไปยังศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อขอความเป็นธรรมในการปฏิบัติที่ผ่านมา

ศาลปกครองเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดซื้อที่ดินโดนวิธีพิเศษเป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมอื่นๆไม่ปรากฏข้อพิรุธหรือพยานหลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเหตุจูงใจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่อย่างใด  ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของผู้ร้องสอด(ป.ป.ช.) เป็นการฟังข้อเท็จจริงจากความเห็นของพยานบุคคล ไม่สามารถแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ฟ้องในการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จึงถือไม่ได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องมีความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลนครลำปางที่ 860/2556 ลงวันที่ 17 ก.ค. 56 และคำสั่งเทศบาลนครลำปางที่ 861/2556 ลงวันที่ 17 ก.ค. 56  ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว  ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด  โดยคืนสิทธิตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ภายใน 60 วัน ตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และยกฟ้องผู้ร้องสอด

นายจำเนียร ทองกระสัน  อดีต ผอ.สำนักการช่างเทศบาลนครลำปาง กล่าวว่า  เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าตนและข้าราชการคนอื่นไม่มีความผิด ซึ่งแต่ละคนได้มีการยื่นฟ้องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่มีตัวเองสังกัดอยู่ เนื่องจากมีคำสั่งปลดจากหน่วยงานนั้น โดยศาลได้คำพิพากษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ให้เพิกถอนคำสั่งปลดออกจากราชการ  ในส่วนของคนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้มีการยื่นฟ้องด้วยเช่นกัน เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตัวเอง  หลังจากนี้ก็ต้องรอว่าทางเทศบาลและทาง ป.ป.ช.จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ หากไม่มีการยื่นอุทธรณ์ก็จะต้องดำเนินการให้ตนกลับเข้าไปทำงานภายใน 30 วัน  ศาลได้ระบุว่าให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งเดิม หากตำแหน่งนั้นไม่ว่างแล้ว ทางเทศบาลก็จะต้องหาตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งเดิมให้ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม

ด้านนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  กล่าวว่า  ตนทราบแล้วว่ามีคำสั่งศาลออกมา แต่ยังไม่เห็นคำสั่งจริง ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์อยู่ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1078 วันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์