วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รมว.พม.ยัน ค้ามนุษย์ลด เสริมอาชีพสตรี

จำนวนผู้เข้าชม http://www.hitwebcounter.com/

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ทางภาคเหนือลดลง จากการเสริมสร้างอาชีพให้กลุ่มเยาวชนและสตรีให้มั่นคง ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง  

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าตามโครงการต่างๆรวมทั้ง การดำเนินงานบริหารงานของศูนย์ฯ ซึ่งได้มีการประชุมทางไกลผ่าน วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านศูนย์ฯแต่ละแห่งทั่วประเทศอีกด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จ.ลำปาง แห่งนี้ เดิมชื่อศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยป้องกันปัญหาการค้าประเวณีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ได้  โดยการฝึกอาชีพให้สตรีมีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และสตรีมีการผ่านการยกระดับวิชาชีพ มีความรู้มีช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับรายได้  ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงมีโอกาสเข้ารับราชการไดพัฒนาเป็นหัวหน้างาน และได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญา ตลอดจนการส่งเสริมสถานภาพคุณค่าบทบาทสตรีให้สูงขึ้น

และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ จากรายงาน ของศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จ.ลำปาง มีผู้ใช้บริการรวมแล้วกว่า 2,370 คน  แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างชีวิตใหม่แก่สตรีและครอบครัว 600 คน  โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินการธุรกิจแก่สตรี 50 คน  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 100  วัน 170 คน และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานอีก 3 โครงการ ได้แก่  โครงการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างเครือข่ายชุมชน 700 กว่าคน โครงการเติมน้ำใจสู้ภัยแล้งห่างไกลการค้ามนุษย์ 400 คน กิจกรรมสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งอีกว่า 400 คน  ซึ่งโครงการฝึกอาชีพเหล่านี้ สามารถที่จะเสริมสร้างรายได้ให้แก่สตรี และลดปัญหาค้าประเวณีในพื้นที่ภาคเหนือลดลงอย่างมาก ถือว่าศูนย์แห่งนี้ได้ประสบผลสำเร็จ ในการเข้าไปดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้มีการโครงการส่งเสริมให้แก่ศูนย์ฯต่างๆเพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นต่อไป

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง สังกัดกองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520  เพื่อให้สตรีและเยาวสตรีที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาและมีฐานะยากจนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้  ส่งเสริมคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและปัญญา ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียศีลธรรม  เสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ ประเทศชาติ

โดยเน้นกลุ่มเด็กและสตรีซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม  และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อันเนื่องมาจากความยากจนการขาดโอกาสทางการศึกษา หรือประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ ใน 17จังหวัดภาคเหนือ

ต่อมา วันที่ 6 เมษายน 2558 โอนย้ายตามการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ดำเนินงานอยู่ในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิมชื่อว่าศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือเปลี่ยนเป็น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางรวมระยะเวลาเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน 38 ปี

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1085 วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม  2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์