วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อุดหนุน 3หมื่น 29กลุ่ม ฟื้นชีวิตเกษตรกร

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

คณะอนุกรมการกองทุนฟื้นฟูอนุมัติงบอุดหนุน 3 หมื่นบาท สร้างอาชีพเสริมเกษตรกร 29 กลุ่ม เน้นการพัฒนาศักยภาพล้างหนี้และเพิ่มรายได้ 

คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจ.ลำปางอนุมัติงบอุดหนุนเกษตรกรกลุ่มละ 3 หมื่นบาท รวม 29 กลุ่ม 

นายปรีฎา เจียไพบูลย์ คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำปางประจำเดือน กรกฎาคม 2559 คระกรรมการมีมติอนุมัติเงินอุดหนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการยกระดับการพัฒนาอาชีพ เพื่อลดปัญหาหนี้สินตามแนวทางการฟื้นฟอาชีพูเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น จำนวน 29 กลุ่ม ในวงเงินกลุ่มละ 3 หมื่นบาท วงเงินรวม 870,000 บาท ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ยื่นขอความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเข้ามายังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร โดยมีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามเงื่อนไขทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประเภท สุกร วัว และกลุ่มทำปุ๋ย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรแปรรูปต่างๆ 

" งบอุดหนุนนี้เกษตรนำไปใช้ประโยชน์ด้านการอบรมเรียนรู้และพัฒนา หรือทดลองทำอาชีพต่างๆ แต่บางกลุ่มก็ใช้เชิงปฏิบัติการคือ เรียนรู้เชิงปฏิบัติการไปพร้อมๆกับการประกอบอาชีพเกษตรเดิมให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือเกิดรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลักจากการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่คณะอนุกรรมการเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของการเดินงานของกลุ่มเป็นระยะ และเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจจะพัฒนาตนเองในแต่ละปี แม้จะเป็นเงินให้เปล่า แต่คณะอนุกรรมการก็มีความเห็นว่า จะต้องติดตามดูผลของการใช้งบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือด้านอื่นๆด้วย เช่น การอนุมัติงบประมาณเพื่อกู้ยืมซึ่งขณะนี้ มีมติเห็นชอบเสนอให้สำนักงานแล้ว กำลังอยู่ระหว่างดำเนินเอกสารเพื่อ ส่งมอบเงินช่วยเหลือ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศรีบุญเรืองการเลี้ยงสัตว์ เสนอโครงการผู้เลี้ยงวัว และกลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำเลียงเสนอโครงการผู้เลี้ยงสุกร ไปพร้อมกับเกษตรผสมผสาน รวมสององค์กร 750,000 บาท ทั้งนี้มีตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วสามารแก้ไขหนี้สินได้หลายกลุ่มแล้ว"  
   
อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจของการพัฒนาเกษตรกรขณะนี้ ต้องเร่งให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรเองมีความต้องการพัฒนาตนเอง แต่ขาดความรู้และการส่งเสริมที่ถูกทิศทางและต่อเนื่อง ให้สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองหรือในกลุ่มร่วมกันได้ แต่เกษตรกรถือเป็นฐานรากของเศรษฐกิจท้องถิ่น หากเกษตรกรมีรายได้ดี ก็จะดึงให้กลไกเศรษฐกิจอื่นๆขยับดีขึ้นตาม แต่หากเกษตรกรยังมีแต่หนี้และไม่มีอาชีพเสริมก็มีผลกับเศรษฐกิจโดยรวมเช่นกัน 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1088 วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม  2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์