วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เคาะราคาตันละ 250 ค่ากำจัดขยะ อบจ. ถูกที่สุดในประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร พร้อมรับขยะเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  อปท.ประชุมร่วมกันสรุปค่ากำจัดขยะ อยู่ที่ตันละ 250 บาท  ถูกที่สุดในประเทศ ขณะที่ อบจ.ลำปาง รับผิดชอบค่าส่วนต่างเอง คาดไม่ต่ำกว่าปีละ 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2559 เวลา 09.30 น.  นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , นายประสงค์ แก้วบุญปัน  ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง  นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง   นายชุมพล กาไวย์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุม

สืบเนื่องจากจังหวัดลำปางได้ทำ Road Map ในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ของรัฐบาล โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารขยะมูลฝอยระดับจังหวัด การประชุมหารือมอบนโยบาย มีการทำ MOU บันทึกข้อตกลงในเรื่องการลดปริมาณขยะ ศึกษาดูงานต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดลำปางก็ได้ทำครบถ้วนตาม Road Map ของรัฐบาลแล้ว  โดยปริมาณขยะในแต่ละวันของจังหวัดลำปางมีมากกว่า 780 ตันต่อวัน 1 ปี มีมากถึง 281,520 ตันต่อปี ซึ่ง Road Map ของรัฐบาลได้กำหนดลดปริมาณขยะจากต้นทางไว้ที่ร้อยละ 5 ขณะที่จังหวัดลำปางตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะไว้ที่ร้อยละ 20  ประกอบกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้ทำการทดลองเครื่องเป็นที่เรียบร้อย จึงได้มีการ

ประชุมตกลงและสรุปอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อจะได้ทำ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกัน

นายอาวีระ ภัคมาตร์  ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 2 ลำปาง กล่าวว่า ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยฯ อบจ.ลำปาง มีการใช้เครื่องจักรกลคัดแยกแบบสายพานลำเลียงและใช้เครื่องจักรกลเยอะ ซึ่งอายุการใช้งาน 2-5 ปี ต้องมีการบำรุงรักษา และถ้าหากจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยในราคาที่ถูกเกินไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯก็จะอยู่ไม่ได้ ส่งผลกระทบและเกิดปัญหาตามมา โดยจังหวัดพิษณุโลกจัดเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 400 บาทต่อตัน , จังหวัดน่าน จัดเก็บที่ 1,200 บาทต่อตัน และสุโขทัย จัดเก็บที่ 380-400 บาทต่อตัน ซึ่งในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 300 บาทขึ้นไปต่อตัน ซึ่งอยากให้ทางศูนย์จัดการขยะมูลฝอยฯ ของ อบจ.ลำปาง ได้ลองดำเนินการไปก่อน และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า มาทบทวนราคาอัตราค่าธรรมเนียมกันใหม่ ถ้าหากต้องการลดต้นทุนต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนโดยลดการทิ้งขยะและให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็จะทำให้ลดต้นทุนในด้านต่างๆ
           
นายประสงค์ แก้วบุญปัน  ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสจ.ลำปาง กล่าวว่า ในการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยทั้งประเทศ ทางต้นสังกัดได้มอบงบประมาณให้กับทางท้องถิ่นดำเนินการ ปรากฏว่าที่ผ่านมาทั้ง 16 แห่ง รวมทั้งของ อบจ.ลำปาง เองยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก และหวังว่าอยากให้ประเทศมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และในเรื่องรายจ่าย-รายรับ ควรดำเนินการอย่างไร สำหรับ อปท.ที่ไม่มีพื้นที่ หรือมีพื้นที่อยู่แล้ว จะจัดการกับขยะมูลฝอยอย่างไร และจัดการกับบ่อกำจัดขยะให้ถูกสุขาภิบาลอย่างไร ทางหน่วยงานของเราสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำได้ และในเรื่องกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งในปี 2559 ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้ส่งเสริม อปท. ในจังหวัดลำปาง มีหมู่บ้านที่พร้อมจะคัดแยกขยะมูลฝอยถึง 134 แห่ง กระจายไป 9 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง

ด้านนายเกรียงเดช สุทธิภักติ  รักษาการนายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และได้ทดลองเครื่องจักรไปแล้ว โดยในด้านทางเทคนิคและทางด้านวิศวกรรมถือว่าสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์  สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ 350 ตันต่อวัน และต้นทุนที่ศูนย์กำจัดขยะฯ ของ อบจ.ลำปาง อยู่ที่ 650 บาทต่อตัน ประกอบด้วยค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าแรงงาน ฯ และต้นทุนของศูนย์กำจัดขยะฯของ อบจ.ลำปาง ถือว่าเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดในประเทศ

ทั้งนี้ มติในที่ประชุมดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมในราคา 250 บาทต่อตัน และ ราคา 300 บาทต่อตัน โดยผู้บริหารและตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรที่ราคา 250 บาทต่อตัน ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  โดยในช่วงแรกทาง อบจ.ลำปางจะรับผิดชอบส่วนต่างในค่ากำจัดขยะที่เหลือ ซึ่งต้องใช้งบประมาณหลายสิบล้านบาท

รองนายก อบจ.ลำปาง รักษาการตำแหน่ง นายก อบจ.ลำปาง  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมได้มีการสรุปราคาค่าดำเนินการกำจัดขยะของ จ.ลำปาง อยู่ที่ตันละ 250 บาท  เป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดในประเทศ  ทาง อบจ.ถือว่าเป็นการบริการสาธารณะ ถึงแม้ว่าต้นทุนนี้จะเป็นการขาดทุน  ทั้งนี้ อบจ.ลำปางก็จะรับผิดชอบในส่วนที่ขาดทุนไป  ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เนื่องจากเป็นการบริการประชาชน อยากให้ประชาชนได้ร่วมกันคัดแยกขยะ นำขยะมาทิ้งที่แห่งนี้ เพื่อจะได้กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ปัจจุบันดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ปัญหาคือขยะยังไม่ได้เข้ามาสู่ระบบการกำจัด ซึ่งได้จูงใจ อปท.ด้วยราคาที่ต่ำมาก หวังว่าทาง อปท.แต่ละแห่งจะเข้ามาใช้บริการที่เราเกือบทั้งจังหวัด

นายเมืองแมน เกิดนานา ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง  กล่าวถึงการตรวจสอบบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องว่า ในเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการอยู่ ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ่อขยะแห่งหนึ่ง หลังพบว่ามีการนำขยะพิษมาทิ้ง  แต่การทำงานต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่สามารถให้หยุดทันทีได้ ในส่วนของการดำเนินการต่อไปนั้น ทราบว่านโยบายของรัฐบาลจะให้โอนให้ท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลบ่อกำจัดขยะในพื้นที่ของตัวเอง ให้ถูกสุขลักษณะถูกต้องตามกฎหมาย ให้ชาวบ้านช่วยสอดส่องรักษาพื้นที่ของตัวเอง โดยจะมีสำนักทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นพี่เลี้ยงให้ จะต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1105 วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์