วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลานนาโพสต์ ต้านกม.คุมสื่อ

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

กองบรรณาธิการลานนาโพสต์  ย้ำจุดยืน ค้านกฎหมาย สปท.คุมสื่อเบ็ดเสร็จ  ให้อำนาจสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ รับขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ขัดแย้งกับหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประเทศเสรีประชาธิปไตย ทั้งส่งตัวแทนภาครัฐร่วมเป็นกรรมการคุมสื่อ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย คือ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้พิจารณาเรื่องการปฏิรูปสื่อ โดยให้มีการดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยนำกฏหมายหรือแนวทางการดำเนินการของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย
           
ในขณะที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เตรียมเสนอร่างกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ  คือ พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ...และพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ...ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อ มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ดูแลสื่อทุกประเภท  โดยมีบทบัญญัติบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทั้งหมด ต้องอยู่ภายใต้สังกัดสภาวิชาชีพนี้ ทั้งนี้โดยไปกำหนดเงื่อนไขบังคับไว้ในพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล บรรณาธิการลานนาโพสต์ และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้แสดงความกังวลต่อความพยายามที่จะเสนอกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ซึ่งมีบทบัญญัติอันเป็นการขัดแย้งกับหลักการพื้นฐาน เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชน  โดยเฉพาะประเด็นอำนาจของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และการมีตัวแทนของภาครัฐเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ได้ต่อสู้คัดค้านเรื่องนี้มาตลอดหลายสิบปี โดยที่เคยมีความพยายามเสนอกฎหมายในลักษณะนี้ ให้มีตัวแทนภาครัฐเข้ามาเป็นกรรมการ และกลุ่มสื่อได้รวมตัวกันคัดค้านจนกฏหมายฉบับนั้นตกไป

มาตรา 30 ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ บัญญัติให้สภาวิชาชีพมีอำนาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด

คำว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่มาตรา 3 ของร่างกฎหมายฉบับนี้นิยามไว้ หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นสื่อกลาง เพื่อนำข่าวสาร และเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่มวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดอย่างเป็นปกติธุระ หรือทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำจากเจ้าของสื่อ

นอกจากความในมาตรา 30 อันขัดแย้งต่อสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแล้ว มาตรา 41 ยังกำหนดให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ผู้แทนสภาวิชาชีพจำนวนห้าคน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

บรรณาธิการลานนาโพสต์  กล่าวว่า บทบัญญัติส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดอำนาจนิยมดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นปฏิปักษ์ต่อการทำงานของสื่อมวลชน ภายใต้วิถีประชาธิปไตย อีกทั้งเมื่อได้ศึกษากฎหมาย และองค์กรวิชาชีพสื่อในต่างประเทศ ไม่มีประเทศเสรีประชาธิปไตยประเทศใด มีกฎหมายกำกับ ดูแลสื่อในลักษณะเช่นนี้  อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการใช้เสรีภาพโดยไม่มีความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ก็สมควรจะทบทวนและพิจารณาว่า กฎหมายที่บังคับใช้กับสื่อที่ละเมิดซึ่งมีอยู่จำนวนมากนั้น เหตุใดจึงบังคับไม่ได้ มากกว่าที่จะมีกฎหมายขึ้นมาเพียงหนึ่งฉบับและจะคุมสื่อได้อย่างเบ็ดเสร็จ

“ในฐานะที่มีส่วนร่างกฎหมายฉบับนี้ ผมเห็นว่าเจตนารมณ์หรือหลักการของกฎหมาย ก็คือความต้องการแก้ปัญหาการไม่มีสภาพบังคับ ขององค์กรวิชาชีพสื่อ ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วยังไม่เป็นผล เป็นการบังคับให้กระบวนการทำงาน ไม่ใช่บังคับสื่อให้มีจริยธรรมเป็นรายบุคคล และกฎหมายฉบับนี้ ก็ไม่ใช่กฎหมายที่จะเอาผิดสื่อ ในระดับเดียวกับกฎหมายอาญา ดังนั้นการออกแบบกฎหมาย และการกำหนดโทษทางปกครอง จึงให้น้ำหนักกับการลงโทษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเท่านั้น  นายจักร์กฤษ กล่าว

นายจักร์กฤษ ย้ำว่า ในฐานะสื่อ ลานนาโพสต์ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ด้วย ดังนั้น กองบรรณาธิการลานนาโพสต์ จะได้เสนอข้อมูล เนื้อหาของกฎหมายไปยังองค์กรสื่อทุกระดับ เท่าที่ทำได้ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการกำหนดท่าที และความเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกภาพ ในการคัดค้านกฏหมายฉบับนี้ต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1109 วันที่  16 -  22 ธันวาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์