วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

ร่วมทัพไทยแลนด์ 4.0 ลำปางออนไลน์สินค้าชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม

จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามแนวทางไทยแลน 4.0  ซึ่งใช้เครื่องมือการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน ในช่วงเดือนกันยายน 2560 มีหลายโครงการ ที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและต่อยอดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชนให้มีโอกาสช่องทางตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น จากนี้ยังมีกิจกรรมการตลาดแบบเผยแพร่ช่องทางไลน์ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงไปสู่การพบลูกค้า และเผยแพร่ตลาดออนไลน์ไปกับบรรจุภัณฑ์ เช่นโครงการ START UP FAIR ภาคเหนือ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และหอการค้าแฟร์ ที่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้าน/ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560  ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์ ในชุมชนและวิทยากร E-Commerce ชุมชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ ส่งเสริมกิจกรรม  การเปิดร้านค้าออนไลน์ และกิจกรรมขับเคลื่อนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับ ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอด และผลักดันผู้ประกอบการ ชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการนำสินค้าชุมชนเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ ทำให้ผู้ซื้อ จากต่างพื้นที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน และนำข้อมูลรายการสินค้าชุมชนเข้าสู่กระบวนการ จับคู่ธุรกิจ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงสินค้าชุมชนและร่วมส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้ทำการคัดเลือกศูนย์เข้าร่วมการฝึกอบรมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 48 ศูนย์  และวิทยากร E-Commerce ชุมชน จำนวน 100 คน ในส่วนของจังหวัดลำปาง เขจ้าโครงโครงการนี้ 4 ราย คือ ผู้แทนจาก ศูนย์สล่าสตรีบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์บริการ ICT เทศบาลตำบลแม่ทะ  และที่ปรึกษาอิสระ อีก 2 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางการจัดตั้งและดำเนินการ ยกระดับศูนย์ไอซีทีชุมชน เป็น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานรากซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่จะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นจากนโยบายที่สำคัญของประเทศ โดยการใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นกลไกการสร้างประโยชน์และเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนฐานปิรามิดของประเทศ จึงกำหนดให้มีการศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce ขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยบทบาท หน้าที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาต้นแบบหมู่บ้าน/ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) ที่สามารถนำไปขยายผลในเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ชุมชนฐานรากของไทยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาประเทศทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้จะต้อง เป็นทีมสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสินค้าและการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีศักยภาพ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
            

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1147 วันที่ 22 - 28 กันยายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์