วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เน็ตประชารัฐ เน็ตเพื่อประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม .

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งจะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน โดยโครงการเน็ตประชารัฐจะเป็นการพลิกโฉมกระจายความเจริญ และสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็ง พัฒนาโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ

โดยทีโอทีติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศให้เป็นถนนดิจิทัล ผ่านระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ไปตามหมู่บ้านที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพื้นที่จังหวัดถึง 20 จังหวัดและมีประชากรมากกว่าภาคอื่นๆ มีสัดส่วนการติดตั้งเน็ตประชารัฐสูงถึง 13,435 หมู่บ้าน คิดเป็น 55% รองลงมาคือภาคเหนือและภาคใต้ติดตั้งจำนวนที่เท่ากันคือภาคละ 4,398 หมู่บ้าน คิดเป็น 18% ภาคกลางจำนวน 2,072 หมู่บ้าน (8%) ภาคตะวันออก จำนวน 1,542 หมู่บ้าน (6%) และนครหลวง จำนวน 81 หมู่บ้าน ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐจะสามารถกระจายให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านตามโครงการฯ ได้กว่า 370,000 ราย ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) นอกจากนี้ตามโครงการเน็ตประชารัฐได้ติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตร่วมกัน และเมื่อรวมกับโครงการเน็ตประชารัฐที่ดำเนินการโดย กสทช. อีก 19,652 หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 จะทำให้ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 74,965 หมู่บ้าน

ดูข้อมูลแล้วก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งเพราะ ก่อนหน้านี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ไปยังชุมชนท้องถิ่น เกษตรกร เพื่อให้สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน มีโอกาสแตะตลาดออนไลน์ ถ้าไม่มีอินเทอร์เนตรองรับมันจะเป็นรูปธรรมได้ลำบากและล่าช้ามาก ตอนนี้ก็เหลือเพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงมือติดตั้ง อยากเห็นลำปางใช้เนตประชารัฐสร้างสรรค์การนำเรื่องราวท้องถิ่น ท่องเที่ยว ค้าขายออนไลน์ กับเขาด้วยเช่นกัน คนลำปางรอใช้เนตประชารัฐแรงๆนะ รู้ยัง??

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1156 วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์