วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ในยุค Internet of things ที่อะไร ๆ ก็ตอง Smart ชีวิตคนรุนใหมที่ตองอาศัยเทคโนโลยี คงพลาดไมไดที่จะตองมาทําความรูจักกับ SMART HOME หรือานอัจฉริยะซึ่งเปนการนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชกับอุปกรณางๆ ภายในบาน สามารถปรับบานธรรมดาใหเปนบานอัจฉริยะไดอยางไมซับซอนดวยการตอสายควบคุมเขากับอุปกรณเหล่านั้น หรือเชื่อมตอแบบไรสาย หรือการเชื่อมตอระบบควบคุมเขากับอินเตอรเน็ตใหสามารถควบคุมบานทั้งหลังผาน แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เหลานี้เพื่อตอบสนองความตองการของผูอยูอาศัยยุคใหมและที่สําคัญยังชวยลดการใชพลังงานไดอีกดวย บานอัจฉริยะประกอบดวย 4 องคประกอบหลักดังนี้

SMART HOME CONSTRUCTION
เปนการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการกอสราง เชนเทคโนโลยีการกอสรางสําเร็จรูปที่สามารถควบคุมคุณภาพไดาวขามขีดจํากัดดานแรงงาน ลดตนทุน ควบคุมราคาไดและเสร็จงานไดทันเวลานอกจากนี้ยังสามารถเลือกใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ชวยใหานเปนบานประหยัดพลังงานไดอีกดวย เชน ผนังสําเร็จรูปที่มีคาการนําความรอนต่ำ วงกบและกรอบบานสําเร็จรูปที่มีการปองกันการรั่วซึมของอากาศและน้ำไดดี ระบบระบายความรอนดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนต

SMART HOME DEVICES AND APPLICATIONS
การวางระบบสื่อสารแบบไรสายเพื่อเชื่อมตอและควบคุมเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณางๆ ที่เป Smart Device สามารถควบคุมสั่งการผาน Smart home network ทั้งจากภายในที่อยูอาศัยและควบคุมจากภายนอกโดยผาน Smart Phone สามารถทํางานดวยตัวเองผานApplication ซึ่งสั่งการดวยกลุมคําสั่ง ตรวจสอบสถานะเป-ด ของอุปกรณตั้งเวลาการทํางาน และมีระบบการแจงเตือนสู Smart phone แบบ real time

SMART HOME SAFETY
เปนเทคโนโลยีความปลอดภัยระบบอัตโนมัติที่ชวยใหเจาของบานมีความอุนใจ สะดวกสบายในการจัดการความปลอดภัยไดอีกทางโดยการเชื่อมตออุปกรณความปลอดภัยตางๆ ผานเครือขายไรสาย เชน ระบบลอคประตูหนาตางอัตโนมัติ กลอง CCTV เครื่องตรวจจับควันเปนตน เพื่อใหสามารถแจงเตือนและควบคุมระบบภายในบานในระยะไกลผานทาง Application ใน Smart Phone

SMART HOME SERVICE
เปนการใหบริการผานเครือขายไรสาย ทั้งการเลือกซื้อ การออกแบบ การใหบริการติดตั้ง ใหคําปรึกษา ตลอดจนถึงการดูแลรักษาและซอมบํารุง เพื่อใหเจาของบานหรือผูอยูอาศัยไดเรียกใชานทาง Smartphone หากมีปญหาจากการใชงานหรือการเชื่อมตอของอุปกรณควบคุมการทํางานไรสาย (Smart Device) ก็สามารถเรียกใชบริการและดําเนินการแกไขโดยอัตโนมัติ บางครั้งไมจําเปนตองใหางหรือผูเชี่ยวชาญเขาไปแกไขภายในบานโดยตรงนอกเหนือจากความสะดวกสบายในการใชงาน ยังสามารถทราบปริมาณการใชไฟฟาเพื่อใหสามารถออกแบบและควบคุมการใชงานใหสอดคลองกับการใชงานจริง ชวยประหยัดคาไฟฟาไดอีกดวย เทคโนโลยีแบบนี้ไดรับความนิยมมากในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา และกําลังไดรับความสนใจขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในบานเรา ในอีกไมนานานอัจฉริยะก็จะไมใชเรื่องใหมอีกตอไปที่ใครๆ ก็สามารถเขาถึงได
           
อยากรู้เรื่องพลังงานสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น2  .วชิราวุธดำเนิน  .พระบาท  .เมือง  .ลำปาง โทร. 054-265-159  E-mail : [email protected]

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1176 วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์