วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สภางัดข้อไม่ตัดงบ 10 ล้าน ทำรถบุษบกวัดนอกเขต


จำนวนผู้เข้าชม web counter

สภาเทศบาลดุเดือด  ขอตัดงบรถบุษบกเกือบ 10 ล้าน ลั่นใช้งบสร้างให้วัดนอกเขตเทศบาล ไม่เหมาะสม ควรใช้งบทำโครงการสำคัญอื่นๆ ขณะที่นายกฯยัน สถานะการเงินพร้อมสามารถสร้างได้ ทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้พระคู่บ้านเมืองมีที่ประดิษฐานเหมาะสม 

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 ที่ผ่านมา ได้มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ ญัตติเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วาระที่ 2 และวาระที่ 3  โดยมี จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ นั่งเป็นประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภารวมจำนวน 19 คน   และมีนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมรองนายกครบทีมเข้าร่วมประชุม 

หลังจากเทศบาลนครลำปางได้มีการประชุมสภาเทศบาล เรื่องร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 16 ส.ค.61  ต่อมาวันที่ 19 ส.ค.61 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติของสภาเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2562  ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ  6 โครงการด้วยกัน

สำหรับโครงการที่มีการขอปรับลดรายจ่าย คือ ค่าเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) จำนวน 1 ล้านบาท  โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง ถ.พหลโยธิน บริเวณแยกนาก่วม  จำนวน 3.6 ล้านบาทเศษ  โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง ถ.พหลโยธิน บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนลำปาง (วัดป่ารวก) จำนวน 3 ล้านบาทเศษ  ค่าจัดทำรถลากจูงพร้อมบุษบก ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองลำปาง 9 คัน จำนวน 9.99 ล้านบาทเศษ และโครงการปรับปรุงสะพานช้างเผือก จำนวน 1.7 ล้านบาทเศษ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติตัดลดงบประมาณใน 3 โครงการ คือโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง บริเวณแยกนาก่วม  โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนลำปาง (วัดป่ารวก) ถูกตัดออกทั้งหมด และโครงการปรับปรุงสะพานช้างเผือก โดยย้ายงบจากโครงการนี้ มาเพิ่มเติมรายจ่ายในส่วนของแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ จาก 3.44 ล้านบาท เป็น 5.18 ล้านบาท   ส่วนอีก 2 รายการ คือ ค่าเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และค่าจัดทำรถลากจูงพร้อมบุษบก ให้คงไว้ตามร่างเดิม  โดยได้นำมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เข้าประชุมในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ให้ทางสภาเทศบาลเห็นชอบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจในหลายประเด็น คือ การจัดทำรถลากจูงพร้อมบุษบก จำนวน 9 คัน มูลค่า 9.99 ล้านบาท  โดย น.ส.อมลยา เจนตวานิช  ผู้เสนอแปรญัตติ ได้สอบถามถึงเหตุผลความจำเป็นในการใช้งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณที่สูงมาก รวมถึงการสถานที่จัดเก็บรถบุษบกทั้ง 9 คัน จะนำไปไว้ที่ไหน ก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากฝ่ายบริหาร ซึ่งเงินที่ตั้งงบประมาณไว้เกือบ 10 ล้านบาท ควรจะนำไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้

 

ด้านนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี กล่าวว่า  วัดในเขตเทศบาลมีทั้งหมด 45 วัด  ซึ่งไม่มีพระสำคัญนำเข้าสู่ขบวนแห่ในขบวนจุมพระ ประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลนครลำปาง  ส่วนพระที่เข้าร่วมขบวนจะเป็นวัดที่อยู่นอกเขตเทศบาล จะมีบุษบกรองรับอยู่แล้ว 4 วัด  ยังขาดอีก 9 วัดที่ยังไม่มี  ซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมความท่องเที่ยว ศาสนา มีที่ประดิษฐานที่เหมาะสม  ประกอบกับภาวะการเงินการคลังของเทศบาลในขณะนี้สามารถทำได้ในปีเดียว  ส่วนการจัดเก็บสภาวัฒนธรรม อ.เมือง จะต้องหารือว่าจะใช้วัดไหนในเขตเทศบาล 45 วัดนำเก็บดูแลรักษาได้ 

หลังจากชี้แจงแล้ว ประธานสภาได้ขอมติในที่ประชุม โดยมีสมาชิกสภาเห็นชอบให้คงร่างนี้ไว้ 10 เสียง และมีผู้ไม่เห็นชอบ 8 เสียง

นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องการปรับปรุงถนนดวงรัตน์ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 16.8 ล้านบาท  ซึ่งได้จัดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 ในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นเพียง 11 คนเท่านั้น   ในเรื่องนี้ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  ได้อภิปรายว่า ถนนดวงรัตน์ของเดิมดีอยู่แล้ว เพียงแต่มีการชำรุดเสียหายในบางส่วน การที่จะทำใหม่ด้วยงบประมาณที่สูง นอกจากจะเสียเงินเยอะแล้ว เป็นห่วงเรื่องการดูแลรักษาในอนาคต อีกทั้งรายการใช้งบประมาณที่ระบุไว้ยังไม่ชัดเจน  เช่น การขุดรื้อต้นไม้และนำมาปลูกใหม่  การรื้อหน้าดินออก และขนกลับมาใส่ใหม่ ซึ่งงบประมาณที่ใช้หลายแสนบาท

ในเรื่องนี้นายกิตติภูมิ ได้ชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติทีมออกแบบประเมินราคา ต้องเป็นไปตามวัสดุที่กำหนดมาตรฐานตามราคากลางอยู่แล้ว และไม่ได้มีการรื้อเกาะกลางถนนออกแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะปรับปรุงถนนดวงรัตน์ให้ดีขึ้น และเป็นความต้องการตามประชาคม ซึ่งจัดขึ้นตามระเบียบและกฎหมายทุกประการ

ทาง สท.ยังได้ท้วงติงว่า เป็นห่วงเรื่องการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร เพราะหลายโครงการใช้งบประมาณจำนวนมาก และหลายโครงการใหญ่ที่ทำไม่สำเร็จ มีผู้รับเหมาทิ้งงาน งานใช้งบประมาณต่างๆจึงต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้น อาจจะได้รับการต่อต้านจากประชาชน  จากนั้นประธานสภาได้ขอมติในที่ประชุม โดยมี สท.อนุมัติให้แก้ไขงบประมาณ 8 เสียง และ สท.ไม่อนุมัติให้แก้ไข 8 เสียงเท่ากัน  ประธานสภาจึงให้ความเห็นว่า ทางผู้บริหารได้ปรับปรุงให้ถนนใหม่ให้ดีขึ้น โดยไม่มีการตัดต้นไม้ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติจึงเห็นชอบไม่อนุมัติให้แก้ไขงบประมาณ อีก 1 เสียง  โครงการดังกล่าวจึงผ่านฉลุย

 

ทั้งนี้ การผ่านสภาเทศบาลในหลายโครงการ ทำให้ชาวเน็ตของกลุ่มลำปางซิตี้ ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยเฉพาะการจัดทำรถลากจูงพร้อมบุษบกจำนวน 9 คัน  ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 100 ข้อความ  และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณในการจัดทำรถดังกล่าว  

โดยมีการแสดงความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น นายกฯควรนำงบไปพัฒนาด้านอื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่า  โครงการอะไรที่ยังทำไม่เสร็จควรทำให้เสร็จ เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีประชาชนส่วนหนึ่งได้ขอให้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม สะพานแขวนบริเวณท่าน้ำวัดสิงห์ชัยด้วย เนื่องจากได้ชำรุดเสียหายมานานแล้ว


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1194 วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์