วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

'ประยุทธ์'เหยียบถิ่น พท. ลุยบ้านหลุก ซีเคียวเข้ม

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ลำปางเตรียมพร้อมจัดสถานที่รับ “บิ๊กตู่” เปิดศูนย์เรียนรู้แกะสลักบ้านหลุก  และมอบหนังสืออนุญาตทำกินให้ราษฎร นำคณะรัฐมนตรี  ประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขณะที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดศูนย์ Press Center รองรับสื่อมวลชนทุกแขนง 500 คน

ในโอกาสที่ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 /2562 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ การทำงานของรัฐบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเพื่อผลักดันโครงการสำคัญ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแต่ละฝ่าย ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี และเตรียมจัดการประชุม ครม.นอกสถานที่ดังกล่าวอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลานด้านหน้า วัดบ้านหลุกใต้ หมู่ 2 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การแกะสลักและวิถีชีวิตชุมชนบ้านหลุก  พร้อมกับทำพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยกันอย่างเข้มข้น ในทุกๆสถานที่ ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพบปะกับประชาชน  เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับทางคณะรัฐมนตรี

พร้อมกันนี้ มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในการดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายจุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็น ที่ตลาดบ้านหลุก, เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ และจุดรับเรื่องร้องทุกข์เคลื่อนที่ ที่บริษัทอินทราเซรามิค, สะพานรัษฎา, สตรีทอาร์ต ริมน้ำวัง, อาคารศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) ,วัดพระธาตุลำปางหลวง และบริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ทุกที่ หรือประสานส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ที่ รัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูง ระดับอธิบดี  ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อยู่แล้ว ให้เป็นผู้แทนรับเรื่องหรือพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแทนนายกรัฐมนตรีด้วย
สำหรับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุม ครม. และกิจกรรมต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี นายวีระยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผว่า ในส่วนของการเตรียมงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้รับการประสานงานจากสำนักนายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้ง press center หรือศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน เพื่อรองรับสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนภูมิภาค เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ให้ใช้สถานที่ ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนส่วนกลาง ส่วนที่สองคือ สื่อมวลชนในพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และส่วนของสื่อโซเชียล รวมกว่า 500 คน นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุน wifi จากบริษัท ทีโอที(จำกัด)มหาชน โดยสามารถเชื่อมต่อ wifiได้พร้อมกันถึง 200 ชุด และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ 120 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 6 เครื่อง พร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

สำหรับกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.20น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การแกะสลักและวิถีชีวิตชุมชนบ้านหลุก พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย เพื่อการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนนำมาจัดสรรให้กับราษฏร ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน 30 ราย และมอบหนังสือแสดงโครงการ ป่าชุมชนให้แก่ประชาชน จำนวน 5 แห่ง ตามนโยบายรัฐบาลในการเร่งขยายป่าชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก และเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังโรงงานอินทราเซรามิค อำเภอเมืองลำปาง เพื่อพบปะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและผู้ประกอบการเซรามิค ไม้ ครั่ง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาล และเดินทางไปยังสะพานรัษฎาภิเศก และ Street  Art  ริมแม่น้ำวัง ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง  และ Creative Tourism ของรัฐบาล

วันที่ 15 มกราคม 62  นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางไปยังอาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พบปะเด็กและเยาวชน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก เยาวชน ตามนโยบายรัฐบาล เช่น ชมรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ อ่านฉันของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือจังหวัดลำปาง ชมนิทรรศการ ลำปางปลายทางฝันสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จากนั้นเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562

จากนั้นเวลาประมาณ 14.00น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังโรงเรียนแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งเป็น Partnership School และเป็นต้นแบบในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ICT สะเต็มศึกษา และการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาตามนโยบายรัฐบาล จากนั้นเดินทางไปสักการะวัดพระธาตุลำปางลวง นมัสการเจ้าอาวาส เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พบปะประชาชนที่มารอต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ก่อนจะเดินทางกลับในเวลา 16.50น.

สำหรับจังหวัดลำปางนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเคยมีกลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวกันอย่างหนาแน่น ทำให้การเดินทางมาลงพื้นที่ จ.ลำปางของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นที่จับตามอง โดยเฉพาะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นแล้ว
เครดิตภาพ : ชุมชนบ้านหลุกใต้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1212 วันที่ 11 - 17 มกราคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์