วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวทีรับฟังความเห็น ครั้งที่2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 8-9 ประชาชน 2 ตำบล สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง หรือ EHIA ในโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 (Mae Moh Power Plant unit 8-9 Replacement Project: MMRP2 ) จัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ขึ้นเป็นวันแรก โดยมี ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการแนวทางการประเมิน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยช่วงเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านดง มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 230 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 12 คน ส่วนช่วงบ่ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต.สบป้าด มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเวทีรับฟังจำนวน 600 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 14 คน

สำหรับประชาชนอีก 3 ตำบล และผู้มีส่วนได้เสียมีกำหนดจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ดังนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2562
เวลา 08.30 -12.00 น. จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ ต.จางเหนือ และผู้ที่สนใจ        ณ ห้องประชุม อบต.จางเหนือ
เวลา 13.30 น. – 17.00 น. รับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ต.นาสัก และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม อบต.นาสัก
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสุขภาพ         กลุ่มสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อ.แม่เมาะ
เวลา 13.30 - 17.00 น. รับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ต.แม่เมาะ และผู้ที่สนใจ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเวียงสวรรค์

การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเบื้องต้นต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ รวมทั้งสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปรวบรวมข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ การดำรงชีวิต สภาพปัญหา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในปัจจุบันและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นห่วงกังวลในด้านต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางการส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร ได้ที่ นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ์ และ นางสาววีณิฐฐา วรเกียรตินากร บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2315, 2322 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 E-mail: rattiy_nteam.co.th, [email protected]

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์