วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้ารับรางวัล STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น 2019

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เข้ารับรางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ 2562 (STARS STEMS Workplace for Health Promotion Awards 2019) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร  ประธานคณะทำงานประสานงานการปฏิรูปและติดตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล

 


รางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ 2562 (STARS STEMS Workplace for Health Promotion Awards 2019) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทยและเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เริ่มดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2562 มี 53 สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี 43 สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับรางวัล สามารถนำ STARS STEMS สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  ไปประยุกต์ใช้กับบริบทขององค์กรได้ โดยแนวคิดหลัก STAR STEMS ประกอบด้วย Safety Workplace สถานประกอบการปลอดภัย, Team Collaboration การมีส่วนร่วม, Attribute Development การพัฒนาคุณลักษณะ การมีวินัย ความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพ อุดมการณ์,  Reciprocating to Society การตอบแทนสังคม และ Sanitation and Health Development การพัฒนาด้านอนามัยและสุขภาพในการทำงาน   โดยเชื่อมโยงกับ Scientific thinking หลักเหตุ-ผล, Thai-Technology หลักภูมิปัญญาไทย, English-Engineering หลักประสิทธิภาพและการสื่อสารภาษาอังกฤษ, Moral-Mathematics หลักตรรกะและคุณธรรม และ Sociogeology หลักภูมิสังคม เพื่อมุ่งหวังให้สถานประกอบการมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะเป็นพลเมืองดี วินัยเด่น เป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่ มีวินัย มีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต และเป็นผู้มีจิตอาสา

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์