วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานฤดูหนาวและของดีเมืองเกาะคา

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ด้วยรัฐบาลมีมติกำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี คือ วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ซึ่งเป็นวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่คงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย

จังหวัดลำปางมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่ อ.เกาะคา ตามประวัติศาสตร์เป็นเส้นทางการเดินทัพ และเป็นสถานที่พักขบวนอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนั้น ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี จังหวัดลำปาง ร่วมกับ อำเภอเกาะคา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานฤดูหนาวและของดีเมืองเกาะคา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชน ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542 ในการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประกอบกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (..2561 – 2565) ในการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานฤดูหนาวและของดีเมืองเกาะคาจึงสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและกลุ่มประชาชนจังหวัดลำปาง ภายในงานดังกล่าวฯ โดยนำกลุ่มเครือข่ายอาชีพ อบจ.ลำปาง จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กาดฮิมน้ำ ของดีนครลำปาง” เพื่อสร้างโอกาสแก่กลุ่มเครือข่ายอาชีพ อบจ.ลำปาง เพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ ส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่รวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพหารายได้ และได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และเครื่องประดับ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และงานเกษตร ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีกลุ่มอาชีพที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 247 กลุ่ม

“งานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานฤดูหนาวและของดีเมืองเกาะคา”ประจำปี 2563กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอ.เกาะคา จ.ลำปาง ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชการประกวดร้องเพลง ประกวดรำวงย้อนยุค ประกวด To Be Number One ประกวดอาหารพื้นเมือง การออกร้านกาชาดอำเภอเกาะคา นิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีของเหล่าศิลปินชื่อดัง และไฮไลท์ที่สำคัญคือ ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับการแสดงแสงสีเสียง ตำนานวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในคืนวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ถือถุงผ้า ไปเที่ยวงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานฤดูหนาวและของดีเมืองเกาะคา ประจำปี 2563 พร้อมเลือกซื้อสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ “กาดฮิมน้ำ ของดีนครลำปาง” เพื่อร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงาม รักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง.


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์