วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ต่อยอดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

“ปัญหาขยะถือเป็นวาระแห่งชาติ” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขานรับนโยบายรัฐบาล จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ภายใต้หลักประชารัฐ เป็นการสร้างความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  และบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง จำนวน 49 แห่ง โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

อบจ.ลำปาง ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างจิตสำนึก การสร้างจิตสาธารณะ การตระหนักรู้และการเป็นต้นแบบที่ดี มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการ 3Rs คือ Reduce (ใช้น้อย)  Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดขยะต้นทาง เริ่มจากการคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป โดยการนำถังพลาสติกทั่วไปมาเจาะก้นถังแล้วนำไปฝังดิน ปิดฝาด้านบนเพื่อควบคุมปริมาณอากาศและสภาวะแวดล้อมไม่ให้อากาศถ่ายเทออกจากถังพลาสติกได้ง่าย ขยะเปียกที่ย่อยสลายง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก จะย่อยสลายภายใน 15 – 30 วัน กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินและต้นไม้ ซึ่งในเบื้องต้น อบจ.ลำปาง เป็นต้นแบบคัดแยกขยะเปียกภายในสถานที่ทำงานก่อนที่จะนำไปปฏิบัติขยายผลกับครัวเรือนในพื้นที่ อปท. อื่นๆ จำนวน 49 แห่ง และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  จึงจัดโครงการ “สร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน” โดยดำเนินการในลักษณะสัญจรพบปะประชาชน ลงพื้นที่ในแต่ละ อปท. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดประชุมประชาคมระดับอำเภอ เพื่อสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน อีกทั้งจัดการประกวดชุมชนหมู่บ้านดีเด่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเต็มรูปแบบ 100% เพื่อขยายผลการดำเนินงานฯ สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะที่ได้ผลแก่ชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

โดยชุมชนหมู่บ้านดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อนำไปต่อยอดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                   ได้รับงบประมาณจัดสรร  จำนวนเงิน 500,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้รับงบประมาณจัดสรร  จำนวนเงิน 300,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ได้รับงบประมาณจัดสรร  จำนวนเงิน 200,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล         ได้รับงบประมาณจัดสรร  รางวัลละ 100 ,000 บาท

อันจะส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์