วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด - 19

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19” (COVID-19) เป็นไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คน ส่วนใหญ่ติดต่อผ่านทางละอองเสมหะ จากการไอ จาม น้ำมูก และน้ำลายประกาศกระทรวงสาธารณะสุขกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่ในการเสริมสร้างการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง โดยนำผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 103 แห่ง คัดเลือกผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 750 คน ซึ่งแบ่งออกป็น3 รุ่น

           - รุ่นที่ 1ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ
           - รุ่นที่ 2ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน อำเภองาว และอำเภอแจ้ห่ม
          - รุ่นที่ 3ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 รุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเผยแพร่แก่คนในชุมชนต่อไป ให้สามารถตัดเย็บทำหน้ากากอนามัยได้ด้วยตนเอง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อหน้ากากอนามัย

ทั้งนี้ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรการที่สำคัญคือการป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับเชื้อโรค โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจาม หมั่นล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์เจล รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

อบจ.ลำปาง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพของประชาชน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถป้องกันได้หากมีความรู้ความเข้าใจและดูแลตนเองอย่างถูกวิธี อีกทั้งควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนแชร์ เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.    
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์