วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีอำนาจหน้าที่   ในการให้บริการสาธารณะและจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มียุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 5 ยุทธศาสตร์ โดย 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาฟื้นฟู เฝ้าระวังและป้องกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิงในความดูแลของ อบจ.ลำปาง เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขแก่ประชาชน

สวนสาธารณะหนองกระทิง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปางและได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยภายในสวนฯ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ มีพื้นที่ออกกำลังกาย เส้นทางปั่นจักรยาน เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กที่ได้มาตรฐาน โดยมีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก นอกจากนี้ มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดลานจอดรถเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าเพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวของจังหวัดลำปาง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามข้อแนะนำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

อบจ.ลำปาง มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อความสุขของทุกคน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์