วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บรายได้

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน    ในท้องถิ่นของตนเอง และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มีอำนาจหน้าที่ออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ รวมถึงข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้ อบจ.ลำปาง สามารถเรียกเก็บเงินภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงเพื่อนำเข้าเป็นรายได้มาพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.ลำปาง จึงปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในงานบริการประชาชน จำนวน 3 กระบวนงาน ได้แก่

1. การรับชำระภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าน้ำมัน
2. การรับชำระภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้ายาสูบ
3. การรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม

โดยระยะเวลาในการให้บริการตรวจสอบเอกสารการยื่นแบบรายการภาษี ตรวจสอบหลักฐานตามแบบฯ การออกใบเสร็จรับเงินและส่งมอบใบเสร็จรับเงินผู้ประกอบการ จากเดิมใช้เวลา 10 นาที ปรับลดเหลือ 7 นาที สอดรับกับมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว เป็นการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ครบถ้วน เป็นธรรมและบรรลุเป้าหมาย อันเป็นการพัฒนาระบบงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เวลา 08.30 – 16.30 น.
2. ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำปาง ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมืองลำปาง เวลา 08.30 – 17.00 น.
3. ชำระเงินผ่านธนาคาร ณ ธนาคารที่ผู้ประกอบการดำเนินการโอนเงิน

ผู้ประกอบการสถานค้าน้ำมัน ยาสูบ และโรงแรม สามารถติดต่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์