วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง สร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542 ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

จึงจัดโครงการ “สร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน” โดยดำเนินการในลักษณะสัญจรพบปะประชาชนลงพื้นที่ในแต่ละ อปท. ที่ได้ร่วมลงนาม MOU มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในเขตพื้นที่ อปท. 49 แห่งๆ ละ 100 คน ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดประชุมประชาคมระดับอำเภอ เพื่อสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน อีกทั้งจัดการประกวดชุมชนหมู่บ้านดีเด่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเต็มรูปแบบ 100% เพื่อขยายผลการดำเนินงานฯ สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะที่ได้ผลแก่ชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่สัญจรพบปะประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. มีดังนี้

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ
วันที่ 4 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อ.เกาะคา
วันที่ 5 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร
วันที่ 6 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อ.แจ้ห่ม
วันที่ 10 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน
วันที่ 13 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
วันที่ 14 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร
วันที่ 17 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง
วันที่ 19 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลศาลา อ.เกาะคา
วันที่ 20 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ
วันที่ 21 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา
วันที่ 24 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อ.แจ้ห่ม
วันที่ 26 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อ.แม่ทะ
วันที่ 27 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง
วันที่ 28 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร
วันที่ 30 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อ.แม่เมาะ
วันที่ 31 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อ.ห้างฉัตร

โครงการ “สร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน”จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่น   เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์