วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปางส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ.2560-2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและการโอนงบประมาณแต่เนื่องจากในช่วง   ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ COVID 19 ทำให้มีองค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ฯลฯ ได้ร้องขอให้ อบจ.ลำปางแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (NEW Nomal) (โครงการหลังจากเกิดวิกฤติการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากการตรวจสอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีบางโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) แล้วแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแผนพัฒนาฯ กองช่างจึงได้รวบรวมโครงการดังกล่าวให้กองแผนและงบประมาณจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งขณะนี้ฝ่ายนโยบาย  และแผนกองแผนและงบประมาณ อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

อบจ.ลำปาง จึงได้จัดการประชุมประชาคมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดในระดับอำเภอ จำนวน 13 อำเภอและระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2563

เวทีประชุมประชาคมได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ส่งผลให้ อบจ.ลำปาง ได้รับข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ประกอบการให้บริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 สามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง ที่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการและแก้ไขปัญหาสาธารณะตามแนววิถีชีวิตใหม่ (NEW Nomal)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์