วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง อบรมนิเทศฯ พัฒนาการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

โรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ในการจัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยมี กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งต้องใช้หลัก “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน ให้ ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างแท้จริง


อบจ.ลำปาง จึงจัดโครงการอบรมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา” ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา08.30 – 16.30 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้

          - รับฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการศึกษานำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในยุคศตวรรษที่ 21 และการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลัก “บวร” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ อ.สบปราบ

          - ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อ.สบปราบ

 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านการ ศึกษาของกองการศึกษาฯ และโรงเรียนวอแก้ววิทยา มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวอแก้วร่วมกัน อันส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยาอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน.


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์