วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

ชวนมาเรียน “สาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร” พร้อมรับนักศึกษา ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งนำไปหรือต่อยอดธุรกิจครอบครัวได้

 ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง   กล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร เริ่มจัดการเรียนการสอนในปี 2561 โดยเป็นการบูรณการศาสตร์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสร้างแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งคุณค่าอาหารท้องถิ่นผนวกกับศาสตร์ของการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนานักศึกษาให้สามารถเข้าสู่การเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่รู้จักเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่นและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการผลิตอาหารที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทย


สาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร   เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหาร การออกแบบ การวางแผนธุรกิจ ลักษณะใช้การตลาดนำการผลิต เน้นนักศึกษาที่มาเรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ต้องวางแผนธุรกิจ เมื่อเรียนวางแผนธุรกิจแล้วให้ทราบว่าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์คือใคร ส่วนนี้จำเป็นต่อผู้ประกอบการมาก   ซึ่งจะเป็นสิ่งดีสำหรับคนที่มีธุรกิจทางบ้านอยู่แล้ว การเขียนแผนธุรกิจจึงมีความสำคัญ เพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ของตนเอง และรวมถึงเข้าใจลูกค้า  จะทำให้คำนวณได้ว่าจะต้องผลิตสินค้าปริมาณเท่าไร  หลักจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งสาขามีอาจารย์เฉพาะทางมาสอนให้  นักศึกษาจะได้เรียนรู้การแปรรูปอาหาร การทดสอบทางประสาทสัมผัส และได้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ด้วย เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่ผลิตออกมาเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหรือไม่  ต่อจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทำบรรจุภัณฑ์ โดยมีอาจารย์สอนการออกแบบ ทำบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดผู้บริโภค  ทำให้เด็กนักศึกษาได้มีโอกาสในหลายๆทาง ทั้งการผลิตสินค้า การทดลองด้านการตลาดดร.ทิพรัตน์  กล่าวว่า  ที่ผ่านมาทางสาขาฯ ได้มีกิจกรรมพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน เน้นเรื่องผู้ประกอบการ เช่น โรงงานผลิตข้าวแต๋น  ฟาร์มแพะ  ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการหลายท่านไม่ได้จบทางด้านอาหารมาเลย แต่มีความคิดในลักษณะของการออกแบบที่เข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ดี สิ่งนี้จะทำให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนและเห็นภาพตัวเองในอนาคต

ดั้งนั้น ใครสนใจที่จะเรียนสาขาวิชา เมื่อจบแล้วจะมีโอกาสทำธุรกิจด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องทำงานในบริษัท  โดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจเดิมของทางบ้านอยู่แล้วจะสามารถนำไปพัฒนาได้  อยากเชิญชวนให้มาเรียนสาขานี้ ยืนยันว่าหลักสูตรที่มีอยู่ จะช่วยทำให้นำไปประกอบธุรกิจได้อย่างมาก  

 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์