วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

จังหวัดลำปาง สั่งปิดสถานที่เสี่ยง สถานบันเทิง อาบอบนวด ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต บิลเลียต 14 วัน

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 มีคำสั่งดังนี้

1)ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคไว้เป็นการชั่วคราว

1.1 สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 10 - 23 เมษายน 2564

1.2 สถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศและมีการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดได้ เช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ตหรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน สถานประกอบการบิลเลียดและสนุกเกอร์ เป็นเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2564

2)ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าตรวจพื้นที่สถานที่กิจการหรือกิจกรรมต่างๆที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของสถานที่กิจการหรือกิจกรรมนั้นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบต่างๆ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจให้คำแนะนำ ตักเตือนห้ามปรามและมีอำนาจกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกำหนด โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแลติดตามการปฏิบัติ

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป





 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์