วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน พบ อปท.ลำปาง ไม่ผ่านประเมิน 56 แห่งจาก 103 แห่ง พบเพียง 9 แห่งได้คะแนน AA

 


          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 64 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งเป็นการประเมินร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาจาก 4 สถาบัน คือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครรินทร์  มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ปีจำปี 2564

          การประเมิน ITA มีการดำเนินงานตามหลักการวิจัยประเมินผล โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างแท้จริง จากการเก็บข้อมูล 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จากบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อองค์กรของตนเอง โดยใช้ 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ปัญหาการทุจริต  

          ส่วนที่ 2 จากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน ในช่วงปี 2564 จาก 3 ตัวชี้วัด คือ คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการทำงาน  และส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซด์  จาก 2 ตัวชี้วัด คือ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  โดยเริ่มกระบวนการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 64

          จากการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ทั้ง อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ อบต. รวมทั้งหมด 103 แห่ง  ปรากฏว่ามี อปท.ที่ผ่านการประเมิน จำนวน 47 แห่ง  และไม่ผ่านการประเมิน 56 แห่ง 

          นอกจากนั้นยังมี อปท.ที่ได้คะแนนการประเมิน AA ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดีที่สุดเกิน 95 คะแนน มีเพียง 9 แห่งเท่านั้น  คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 98.02 คะแนน ,  เทศบาลเมืองพิชัย 95.73 คะแนน  , เทศบาลตำบลเกาะคา 95.85 คะแนน , เทศบาลตำบลสบปราบ 95.86 คะแนน  , อบต.แม่ปะ อ.เถิน  96.61 คะแนน ,  อบต.แม่วะ อ.เถิน 96.99 คะแนน ,  อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 95.91 คะแนน  , อบต.วังทอง อ.วังเหนือ 98.04 คะแนน  และ อบต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร 96.96 คะแนน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์