วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

ศาลอุทธรณ์คดีทุจริตฯ แก้โทษ “ดิเรก” เหลือเพียง 3 กระทง จำคุก 3 ปี จากเดิม 16 ปี พร้อมพวกได้แก้โทษลดหลั่นกันไป ด้านคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฎีกาอีกครั้งจากกรณี นายดิเรก หรือ วรเดช ก้อนกลีบ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมพวกรวม 15 คน ถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัย และทางอาญา   กรณีละเว้นการจับกุมผู้บุกรุกก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกิ่วข้าวหลาม อ้างเก็บน้ำปงชัย อ่างเก็บน้ำแม่ทู และอ่างเก็บน้ำแม่หลวง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557  ซึ่งลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้

·       ป.ป.ช.ชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง

ปี 57 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติว่าพฤติกรรมของนายดิเรก ก้อนกลีบ เป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสุจริต และฐานะกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

·       กระทรวงมหาดไทยสั่งไล่ออกจากราชการ

ต่อมาว่ากระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ 372/2557 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สั่งลงโทษไล่นายดิเรก หรือวรเดช ก้อนกลีบ ออกจากราชการ (ซึ่งนายดิเรกได้ลาออกจากราชการไปตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554) กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

·       ดิเรกยื่นฟ้องศาลปกครองขอพิจารณาคำสั่งมหาดไทย

          ในปี 59 นายดิเรกจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษออกจากราชการต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.)  แต่ ก.พ.ค.ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์  นายดิเรก จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด  

·       ศาลตัดสินคดีอาญา ลงโทษจำคุก 16 ปี  

ขณะที่นายดิเรกและพวกได้ถูกฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ในความผิดทางอาญาร่วมกันไปด้วย จนกระทั่งวันที่ 5 กรกฎาคม 61 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก นายดิเรก ก้อนกลีบ อดีตผู้ว่าลำปาง พร้อมพวกรวม 14 ราย

โดยตัดสินลงโทษนายดิเรก ก้อนกลีบ  และ นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ อดีตนายอำเภอแม่เมาะ ถูกตัดสินลงโทษคนละ 4 กรรมๆ และ 4 ปี รวมจำนวน 16 ปี ส่วนจำเลยอื่นถูกตัดสินโทษลดหลั่นกันลงมา เบื้องต้นจำเลยทั้งหมด ได้มีการยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว เพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกาต่อไป 

·       คดีทางวินัย ศาลปกครองสั่งคืนตำแหน่ง

วันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 372/2557 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ลงโทษไล่ออกนายดิเรก ก้อนกลีบ ออกจากราชการ และคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนายดิเรก ก้อนกลีบ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว  พร้อมคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่นายดิเรก ก้อนกลีบตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

·       มหาดไทยยกเลิกคำสั่งลงโทษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1500/2563 เรื่องยกเลิกคำสั่งที่ 372/2557 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สั่งลงโทษไล่นายดิเรก หรือวรเดช ก้อนกลีบ ออกจากราชการ  ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงได้ปรากฏตามรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการธิการ ประสานภารกิจสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 แห่ง มีสภาพแข็งแรง สามารถรองรับและเก็บน้ำได้อย่างดี และหากมีการบริหารจัดการเพื่อนำน้ำในอ่างมาใช้ประโยชน์ จะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และทำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ  ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ของนายดิเรก ก้อนกลีบ ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่กลับทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว  ไม่อาจถือได้ว่านายดิเรก กระทำการได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

แม้ว่า นายดิเรก หรือ วรเดช ก้อนกลีบ ได้พ้นความผิดทางวินัยแล้ว แต่ในส่วนของคดีอาญายังคงอยู่ระหว่างการต่อสู้ในชั้นศาล

·       คดีอาญา ศาลอุทธรณ์แก้คำพิพากษา ลดโทษ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า   นายดิเรก ก้อนกลีบ จำเลยที่ 1 มีความผิด 3 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี ปรับกระทงละ 10,000 บาท รวมจำคุก 3 ปี และปรับ 30,000 บาท 

ส่วนนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ จำเลยที่ 2 นายประสาน ฝ่ายคำมี จำเลยที่ 7 มีความผิดคนละ 4 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี ปรับกระทงละ 10,000 บาท รวมจำคุก 4 ปี และปรับคนละ 40,000 บาท 

นายถนอม โพธิ์วิจิตร จำเลยที่ 4 นายอำนวย ศรีบุญชู จำเลยที่ 5 และ นายธนชาติ มังกิตะ จำเลยที่ 6 มีความผิดคนละ 2 กระทง ลงโทษจำคุก กระทงละ 1 ปี ปรับกระทงละ 10,000 บาท รวมจำคุกคนละ 2 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท 

นายสว่าง จาคำมา จำเลยที่ นายพิสิฐ ทักษิณาพิมุข จำเลยที่ นายมนตรี จำปาคำ จำเลยที่ 10  นายปรีดา ผลดี จำเลยที่ 11  นายคำเภา บุญมา  จำเลยที่ 12 นายวินัย ตันใจ จำเลยที่ 13  และ นายวิช อินจันทร์ จำเลยที่ 14 มีความผิดคนละ 1 กระทง ลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 10,000 บาท 

นายมนตรี จำปาคำ จำเลยที่ 10  นายปรีดา ผลดี จำเลยที่ 11  นายคำเภา บุญมา  จำเลยที่ 12 นายวินัย ตันใจ จำเลยที่ 13  และ นายวิช อินจันทร์ จำเลยที่ 14  ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 8 เดือน ปรับคนละ 6,666.666 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้คนละ 1ปี 

และทราบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมลงมติเมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564 เห็นควรที่จะฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์  ซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งหมดยังต้องต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาต่อไป

·       สำหรับจำเลยในคดีนี้ ทั้งหมด 15 คน ประกอบไปด้วย 

1.นายดิเรก ก้อนกลีบ อดีตผู้ว่าลำปาง 

2.นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายอำเภอแม่เมาะ

3.นายประสาน ฝ่ายคำมี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอแม่เมาะ

4.นายมงคล ธงสิบเจ็ด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป 17 (แม่จางตอนขุน)

5.นายถนอม โพธิวิจิตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป 38 (ท่าสี)

6.นายอำนวย ศรีบุญชู เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 6 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ,

7.นายธนชาติ มังกิตะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

8.นายสว่าง จาคำมา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

9.นายพิสิฐ ทักษิณาพิมุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

10.นายมนตรี จำปาคำ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ

11.นายปรีดา ผลดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ

13.นายคำเภา บุญมา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ

14.นายวินัย ตันใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ และ

15.นายวิช อินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 ข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์