วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

ศาลฎีกาฯ สั่ง “สุนี” อดีตนายก อบจ.ลำปาง จําคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 1 ปี ห้ามดำรงตำแหน่งการเมือง 5 ปี เหตุยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ

 


 

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่า นางสุนี สุขประสงค์ดี หรือ สมมี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และมาตรา 33 ไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง และไม่แสดง รายการทรัพย์สินของคู่สมรส  

ศาลพิพากษา ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหา ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จําคุก 2 เดือน และ ปรับ 8,000 บาท

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจําคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 1 ปี

 


ความเป็นมา เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ยื่นคำร้องต่อศาล ว่านางสุนี สุขประสงค์ดี หรือ สมมี  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจงใจ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง ทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  จึงขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา กับลงโทษฐานเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจงใจ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 114, 167, 188

ทั้งนี้ นางสุนี  ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง ได้แก่ ที่ดิน 8 แปลง รถจักรยานยนต์ 1 คัน รถยนต์ 4 คัน สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 3 รายการ และไม่แสดง รายการทรัพย์สินของคู่สมรสได้แก่ ที่ดิน 6 แปลง 

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 4 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้องภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับตําแหน่งและวันพ้นจากตําแหน่งตาม มาตรา 32 และมาตรา 33 

ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร ประกอบต่อผู้ร้อง โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง ตามรายการข้างต้น ซึ่งการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นหน้าที่สําคัญ ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าวบรรลุผล

เมื่อรับฟังประกอบคํารับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง มีผลห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 34 วรรคสอง  นอกจากนี้ การกระทําของผู้ถูกกล่าวหายัง เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร ประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามมาตรา 119 ด้วย

พิพากษาว่า นางสุนี สุขประสงค์ดีหรือสมมี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และมาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหา พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา 34 วรรคสอง กับมีความผิดตามมาตรา 119 จําคุก 2 เดือน และ ปรับ 8,000 บาท

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน โทษจําคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชําระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คดีหมายเลขแดงที่ อม.4/2565 วันที่ 23 มี.ค.2565)

ที่มา :  สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์