วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ศปร. เล่าขาน “70 พรรษา” พระเมตตาแผ่ไพศาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) เปิดห้อง นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง  ๙๐๔   พื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อันทรงคุณค่าแห่งใหม่กลางเมือง  ภายใต้แนวคิด “70 ปี ครองราชย์ในหลวง รัชกาลที่ 9 สู่ 70 พรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 สะท้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคียงคู่การทรงงานกับพระบรมชนกนาถ   ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และริเริ่มโครงการพระราชดำริสร้างประโยชน์สุขปวงประชา ที่อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยภายในห้องจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  ได้รวบรวมพระราชประวัติ  พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึงโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการพัฒนาประเทศ

เมื่อก้าวเดินเข้าสู่นิทรรศการ ทางเข้าจัดแสดงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษพุทธศักราช 2562 งดงามสมพระเกียรติ และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ความว่า เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป


จากนั้นเข้าสู่โซนจัดแสดงน่าสนใจและทันสมัย  ประกอบด้วยเนื้อหา
6 ส่วน ดังนี้ โซนที่ พระราชประวัติ  นำเสนอเรื่องราวการเสด็จพระบรมราชสมภพ การศึกษา และภาพพิมพ์สยามกุฎราชกุมารจากพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์
โซนที่
ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย ถ่ายทอดพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ ด้านกองทัพบก  กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ผ่านจอวีดีทัศน์ วีรกษัตริย์แห่งสมรภูมิบ้านหมากแข้ง , เรือหลวงมกุฎราชกุมาร และ เสด็จฯ เจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช  และกษัตริย์เจ้าเวหา เจ้าฟ้านักบิน สื่อทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า เจ้าฟ้านักบินทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการบินแบบต่างๆ และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการบิน  ทรงมีชั่วโมงบินสูง ทรงพระกรุณาปฏิบัติหน้าที่ครูการบิน ทรงเป็น เจ้าฟ้านักบินขับไล่ ไอพ่นพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

โซนนี้เพิ่มเติมเนื้อหาเที่ยวบินพิเศษมหากุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 5-6 ม.ค. พ.ศ.2550  กรุงเทพ-เชียงใหม่ ทรงทำการบินด้วยพระองค์เองโดยเครื่องบินโบอิ้ง 737– 400 หรือ นามพระราชทานเครื่องบินว่าศรีสุราษฎร์เป็น เที่ยวบินพิเศษทีจี 8870 รวมทั้งมีโมเดลภาพร้อยเรียงเรื่องราว 3 เหล่าทัพที่รวมเรื่องราวเหตุการณ์ของสามเหล่าทัพไว้ในที่เดียวให้ชม

โซนที่ 3 อัครศาสนูปถัมภก จัดแสดงผ่านจอวีดีโอติดผนัง 3 จอ ได้แก่ ทรงผนวช , พระราชกรณียกิจ ด้านศาสนา และพิธีทางศาสนามหามงคล ศาสนา

โซนที่ 4 ทรงราชย์ เผยแพร่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีผ่านจอวีดีโอติดผนัง 10 จอ   เริ่มตั้งแต่พิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีเสกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ,การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกร  , ถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการีพิธีแห่พระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราช ลัญจกร , การสรงพระมุรธาภิเษก ,เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์  และเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค รวมถึงมีพระบรมฉายาลักษณ์ทรงรับพระแสงขรรค์ชัยศร และทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ถือเป็นโซนไฮไลท์ให้ความรู้และความประทับใจกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย
ตลอดจนจอวีดีทัศน์พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนประกอบเนื้อหาส่วนนี้ด้วย ส่วนด้านตรงข้ามมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์  ในหลวง รัชกาลที่ 10  ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล  สีหบัญชร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในหลวงรัชกาลที่ ผลงานของ นาย สราวุธ อิสรานุวรรธน์ นักวาดภาพดิจิตอลอาร์ทิสต์

จากนั้นเข้าสู่ห้องจัดแสดงรูปไข่ใน โซนที่ สืบสาน รักษา และต่อยอด  ซึบซับพระมหากรุณาธิคุณผ่านการจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ 10 โครงการ   ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 2.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3.โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบซีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. โครงการเกษตรวิชญา 5. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 6. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 7.จิตอาสาพระราชทาน 8.อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 9. โครงการการประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา โมเดล และ 10 .โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

ประจักษ์ชัดทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ของราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นที่มาของโครงการพระราชดำริในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกร พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานราชการไปปรับดำเนินการ ให้คนไทยสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขยั่งยืนด้วยความพออยู่พอกิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปิดทองหลังพระ หลายโครงการประชาชนไม่เคยรับรู้มาก่อนเพราะประชาชนทุกคนอยู่ในพระเนตรพระกรรณของพระองค์
  นิทรรศการพามาสู่ โซนที่ สายธารแห่งพระเมตตา  วีดีทัศน์เล่าเรื่องราวความประทับใจของ 4 บุคคลจากหลากหลายที่ได้รับพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ 10 เริ่มจากเรื่องราวของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เล่าโดย นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ฟังคุณหมอเล่าการเติบโตของรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จากรพ.ในถิ่นทุรกันดารมีไม่กี่สิบเตียงปัจจุบันพัฒนาสู่ รพ.ประจำจังหวัดต้นแบบสร้างสุขให้ประชาชน

เรื่องราวปฏิบัติการค้นหา 13 หมูป่า โดย พลตรี วุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.10 ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย  แม้ในส่วนที่ลึกและมืดที่สุด ทรงพระราชทานชุดเวทสูทเด็กที่ 13 หมูป่าใส่ออกมาจากถ้ำ ในพระทัยของพระองค์ท่านทรงวางแผนและสนับสนุนอุปกรณ์พระราชทานถังออกซิเจนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ค้นหา เป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ แต่อุปกรณ์มาถึงตรงเวลา ลำเลียงสู่ถ้ำนำมาสู่ความสำเร็จทุกชีวิตในเหตุการณ์ปลอดภัย

 เรื่องราวของโคกหนองนาโมเดล โดย แสวง ภูมี ผู้นำต้นแบบประยุกต์ “โคกหนอง นา โมเดล”  ฟังชาวบ้านปักธงชัย จ.นครราชสีมา เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ของ รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลของรัชกาลที่ 10 สร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้วันนี้มีความสุขและอบอุ่นในบ้านบนโคก หนอง นา


และเรื่องราวความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 บอกเล่าผ่านสุมน มหิดุล พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์สาย 511 เธอเปลื้มใจ ดีใจมากๆ  เมื่อหัวหน้างานแจ้งว่า การทำความดีของคุณทราบถึงพระเนตรพระกรรณในหลวง พระองค์จะพระราขทานของขวัญให้ ปลาบปลื้มยินดีมาก  เราเป็นเพียงคนตัวน้อยๆ แต่อยู่ในสายพระเนตร เนื่องในโอกาสมหามงคล 70 พรรษา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ทั้งนี้ ประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา  ห้อง ๙๐๔ ได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.  ที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง  ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  หรือสอบถาม ได้ที่ โทร 0-2565-8466 ,0-2565-8472 

 

กอบแก้ว แผนสท้าน...เรื่อง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์