วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.ล้อมแรด อ.เถิน ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอ และ ทม.ล้อมแรด ขอให้จัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน ที่ยังว่างอยู่ หลังเทศบาลยกฐานะ มานาน 7 ปี

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสมพร นาสิงทองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลล้อมแรด ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับ ผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน  เพื่อขอให้มีการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ที่ยังไม่มีผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,2,4,5,7,8,10,13 และหมู่ 14 ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลล้อมแรด จึงได้มายื่นหนังสือ เพื่อขับเคลื่อนให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ตำบลล้อมแรด ทั้ง 9 หมู่บ้านที่ขาดหายไป เนื่องจากตำบลล้อมแรด ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด  เมื่อ พ.ศ. 2558  มาตรา 4 เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว  ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร  และให้บรรดาบุคคลที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ต้องพ้นจากตำแหน่ง และหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้นบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดมิให้นำกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาใช้บังคับ มิได้บัญญัติให้ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่อย่างใด ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงยังคงอยู่เพียงแต่ในเทศบาลดังกล่าวไม่อาจนำกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนว่าด้วยการแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาใช้บังคับได้เท่านั้น นอกจากนั้นการพ้นจากตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ก็เป็นการพ้นไปเพราะกฎหมายกำหนดให้ต้องพ้น  มิได้พ้นไปเพราะการยกเลิกตำแหน่งแต่อย่างไร  จึงไม่มีการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งๆที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีผู้ใหญ่บ้าน
ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลล้อมแรด กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ ทั้ง 9 หมู่บ้านดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากการอำนวยความสะดวกไม่เต็มที่ เนื่องจากผู้นำชุมชน ไม่สามารถเซ็นเอกสารได้ เป็นเวลานานกว่า 7 ปีแล้ว ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเถิน และผู้ช่วยหมู่บ้านในตำบลล้อมแรด ได้มายื่นหนังสือ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลล้อมแรด ได้มายื่นหนังสือขอให้มีการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ขาดหายไปในตำบลล้อมแรดกลับมาเหมือนเดิม

ทั้งนี้ ตำบลล้อมแรด มีหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน และมีผู้ใหญ่บ้าน 5 หมู่บ้าน และไม่มีผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน

ภาพและข้อมูล ตุ้ยลำปาง ข่าวรอบรั้วนครลำปาง 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์