วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

28 อปท.ลำปาง ไม่ผ่านประเมินความโปร่งใส จาก ป.ป.ช. เทศบาลนครลำปางสอบตกด้วย แต่ผลการประเมินถือว่าดีกว่าปี 64 ที่ผ่านมา

 


23 ก.ย.65-  สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  หรือการประเมิน ITA  เมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการประเมินร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ  เป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี 65    โดยใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

          โดยการเก็บข้อมูล 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จากบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อองค์กรของตนเอง โดยใช้ 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ปัญหาการทุจริต 

          ส่วนที่ 2 จากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน ในช่วงปี 2564 จาก 3 ตัวชี้วัด คือ คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการทำงาน  และส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซด์  จาก 2 ตัวชี้วัด คือ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

          จากผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ทั้ง อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ อบต. รวมทั้งหมด 103 แห่ง   ปรากฏว่ามี อปท.ที่ผ่านการประเมิน จำนวน  75  แห่ง  และไม่ผ่านการประเมิน  28 แห่ง  

ซึ่ง 1 ใน 28 มีเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ของ จ.ลำปางรวมอยู่ด้วย  โดยได้รับคะนน ITA ที่ 82.57  ระดับผลคะแนน B   ติดลบจากปีที่ผ่านมาไป 1.17  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ส่วนอีก 27 แห่งประกอบด้วย   เทศบาลตำบลท่าผา  เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ   เทศบาลตำบลนาครัว เทศบาลตำบลสิริราช เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อบต.บ้านอ้อน  อบต.แม่สุก  อบต.แจ้ซ้อน  อบต.ทุ่งฝาย  อบต.บ้านกิ่ว  อบต.สบป้าด  อบต.วังใต้  อบต.นายาง อบต.แม่กัวะ  อบต.เสริมกลาง  ได้ผลคะแนนระดับ B   คะแนน 75-85 คะแนน

 ส่วน เทศบาลตำบลนาแก้ว  เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลแม่มอก เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  อบต.นาแส่ง  อบต.บ้านโป่ง  อบต.บ้านร้อง อบต.วังเงิน  ได้ผลคะแนนระดับ C ไม่เกิน 75 คะแนน    และ อบต.บ้านเสด็จ   ได้ผลคะแนนระดับ D ไม่เกิน 65 คะแนน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์