วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เกษตรและสหกรณ์ฯ เผยสถานการณ์สับปะรดปีนี้ มีแนวโน้มราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการปลูกลดลง ร้อยละ 9.68        นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในปี 2566  จังหวัดลำปางมีพื้นที่ปลูกสับปะรด จำนวน 17,911 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 17,147 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 2,385 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ จำนวน 40,896 ตัน โดยปลูกในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง 16,739 ไร่ อำเภอแจ้ห่ม 597 ไร่ อำเภอแม่เมาะ 364 ไร่ อำเภองาว 194 ไร่ อำเภอเสริมงาม 7 ไร่ และ อำเภอเถิน 10 ไร่ ทั้งนี้ พบว่าปีนี้มีที่เพาะปลูกสับปะรดลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 9.68 เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาสับปะรดไม่ดีและต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดลง สำหรับพื้นที่ให้ผลผลิตก็ลดลงเช่นเดียวกันเนื่องจากประสบปัญหาฝนแล้ง
            สำหรับสถานการณ์ด้านการตลาดสับปะรดจังหวัดลำปาง ปี 2566 คาดว่าราคาผลผลิตสับปะรดมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตสับปะรดทั้งประเทศลดลง ร้อยละ 7.39 ผลผลิตสับปะรดจังหวัดปลายทางลดลงร้อยละ 7.20 และมูลค่าการส่งออกสับปะรดแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.68 ทำให้ปริมาณความต้องการสับปะรดป้อนเข้าสู่โรงงานเพิ่มขึ้น

            ทั้งนี้ พบว่าผลผลิตสับปะรดจังหวัดลำปางส่วนมากจำหน่ายผ่านผู้รวบรวมผลผลิตในพื้นที่ (แผงสับปะรด 16 แผง) เพื่อจัดส่งสับปะรดให้โรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ชลบุรี ราชบุรี และระยอง  นอกนั้นจะจำหน่ายให้กับพ่อค้าขายส่งในรูปผลสด และจำหน่ายปลีกตามตลาดต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปัจจุบันสับปะรดโรงงานราคา 7.50-7.70 บาท/กิโลกรัม สับปะรดบริโภคสดเนื้อ 1 ราคา 15-20 บาท/กิโลกรัม  และสับปะรดบริโภคสดเนื้อ 2 ราคา 9-10 บาท/กิโลกรัม  
            ในปี 2566 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรด จำนวน 40,896 ตัน  โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จำนวน 28,276 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 69 ของผลผลิตรวมทั้งหมด  คาดการณ์ความต้องการสับปะรดช่วง Peak  แยกเป็น  ตลาดโรงงานแปรรูป จำนวน 18,379 ตัน (65%)  ตลาดบริโภคผลสด 9,614 ตัน (34%)  แปรรูป 283 ตัน (1%) โดยเกษตรกรจะขายผลผลิตสับปะรดให้ผู้รวบรวมในพื้นที่ เพื่อกระจายผลผลิตไปยังตลาดปลายทาง ได้แก่ (1) ตลาดโรงงานแปรรูป ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ชลบุรี (2) ตลาดบริโภคสด ส่งไปยังตลาดไท และตลาดในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลกฯลฯ              สำหรับการบริหารจัดการสับปะรดในพื้นที่จังหวัดลำปาง หน่วยงานต่างๆร่วมบูรณการเพื่อกระจายสับปะรดผลสดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,000 ตัน โดยมีแนวทางดังนี้ (1) ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ รับซื้อผลผลิต จำนวน 600 ตัน (2) กำหนดจุดจำหน่าย เช่น ปั๊มน้ำมัน  ตลาดประชารัฐ  สถานที่ราชการ  ห้าง Modern Trade  และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 400 ตัน  (3) ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคสับปะรด  ในงาน/กิจกรรมต่างๆ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/ร้านอาหาร

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์