วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

พระราชทานอภัยโทษ ทักษิณ ชินวัตร มีผลแล้ว เหลือโทษจำคุก 1 ปี รับโทษมาแล้ว 10 วัน
        วันที่ 1 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ การอภัยโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ความว่า ตามที่ นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร ยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทาน อภัยโทษว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา จํานวน ๓ คดี คดีที่ ๑ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๔/๒๕๕๑ ความผิดต่อหน้าที่ราชการ กําหนดโทษจําคุก ๓ ปี คดีที่ ๒ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๒ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กําหนดโทษจําคุก ๒ ปี ซึ่งคดีที่ ๑ กับคดีที่ ๒ นับโทษซ้อนกันรวมกําหนดโทษจําคุก ๓ ปี และคดีที่ ๓ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๕/๒๕๕๑ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม กําหนดโทษจําคุก ๕ ปี รวมกําหนดโทษจําคุก ๘ ปี รับโทษมาแล้ว ๑๐ วัน เหลือโทษจําคุก ๗ ปี ๑๑ เดือน ๒๐ วัน อยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร


        ความว่าเคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อถูกดําเนินคดีและศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกดังกล่าวด้วยความเคารพ ในกระบวนการยุติธรรม ยอมรับผิดในการกระทํา มีความสํานึกในความผิด จึงขอรับโทษตามคําพิพากษา ขณะนี้อายุมาก มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นั้น

        ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้ นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร เหลือโทษจําคุกต่อไป อีก ๑ ปี ตามกําหนดโทษตามคําพิพากษา เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ช่วยเหลือและทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และประชาชน สืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์