วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ท่าอากาศยานลำปาง ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย โคมไฟ พลุ แสงเลเซอร์ ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ            ท่าอากาศยานลำปาง ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย โคมไฟ พลุ แสงเลเซอร์ ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ในพื้นที่ 17 ตำบล 2 อำเภอ ประกอบด้วย

            อำเภอเมืองลำปาง 13 ตำบล คือ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลต้นธงชัย ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลพิชัย ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสบตุ๋ย ตำบลหัวเวียง ตำบลปงแสนทอง ตำบลสวนดอก ตำบลพระบาท ตำบลชมพู ตำบลกล้วยแพะ และ อำเภอแม่ทะ 4 ตำบล คือ ตำบลแม่ทะ ตำบลน้ำโจ้ ตำบลนาครัว ตำบลป่าตัน

            ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ในระยะเก้ากิโลเมตรรอบสนามบิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายก่อน             เนื่องจากการปล่อยโคมลอย โคมไฟ พลุ แสงเลเซอร์ โดรน อาจจะส่งผลอันตรายต่อการปฏิบัติการบิน
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 59/1 และ59/2 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยได้ระบุโทษในมาตรา 109/1 ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 59/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            มาตรา 109/2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59/2 หรือประกาศที่ผู้อำนวยการประกาศตามมาตรา 59/2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            มาตรา 109/3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา 59/3 วรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 59/3 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 18 (2) ได้ระบุว่า ผู้ใดกระทำการให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหาย จนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 800,000 บาท
            นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2563 ห้ามมิให้การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน บั้งไฟ พลุ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามปล่อยแสงเลเซอร์ในบางพื้นที่ และตามประกาศ กพท. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยโดรนต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายก่อนทุกครั้งและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์