วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

ปูนซิเมนต์ลำปาง รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หมดเขต 15 พ.ค. นี้


บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน (3 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

• บุคคลทั่วไป จบวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา เทคนิคการผลิต/อุตสาหกรรม, ช่างยนต์, เครื่องกล, ไฟฟ้า

•เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50

• อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ยื่นใบสมัคร)

• ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ พ้นการะทางทหารแล้ว

ไม่รับผู้ที่สําเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับ ปวส.

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 1 ใบ

• สาเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด

• สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

• สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด

18

• สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว 1 ชุด

**เอกสารประกอบการสมัครงาน โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สมัครงานด้วยตนเองที่

People Management - LP (สำนักงานบริการกลาง) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด 

279 หมู่ 5 ต.ลําปาง-แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุเทพ แสนผาบ โทร. 054 237 500 ต่อ 2623Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์