วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑.๑.๑ ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๑)
๑.๑.๒ ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๒)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่   ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐  ๑๕.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และสถานที่สอบ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสถานที่การเลือกสรรและสถานที่สอบ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙    ต่อ ๕๑๓๗ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

       ประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ป้ายประกาศรับสมัครงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๕๑๓๗ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์