วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตีตรา 30 กลุ่มผ้าทอ เกรดเอคุณภาพชุมชน ต่อยอดรีโปรดักส์ผ้าลำปางจากงานสัมมนา เปิดตัวโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน”  ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้เชิญผู้แทนสมาชิกกลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง  30 กลุ่ม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการผลิตผ้าทอพื้นเมือง รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและพัฒนาต่อยอด เข้าประชุมสัมมนาในงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของจังหวัดลำปาง ให้ได้มาตรฐาน มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. โดยบูรณาการร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม เข้ามาช่วยเหลือดูแล ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการผลิต แนวโน้มแฟชั่นความนิยม ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของลำปาง ไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคมนี้ เริ่มตั้งแต่การบุคลากรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ คอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ แก่กลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดลำปาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบชนิดเส้นใยที่ใช้ในการทอผ้า ขนาดความกว้าง-ความยาวของผืนผ้า ค่าความเป็นกรดด่าง และดูแลการเลือกใช้สีย้อมผ้า เพื่อให้สีย้อมผ้าที่ได้มีความคงทนและการการเลือกใช้สีที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนารูปแบบลวดลายผืนผ้าให้มีความโดดเด่นทันสมัย แต่จะยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ในความเป็นล้านนา แต่ตอบสอนงความต้องการทางตลาดมากขึ้น รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มอาชีพเกิดการตื่นตัว พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดไปถึงระดับภูมิภาคในอาเซียน หรือ AEC ได้ในอนาคต

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เผยว่า จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผ้าทอพื้นที่จังหวัดลำปาง แตกต่างจากกลุ่มผ้าทอจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ เช่น ลำพูน เชียงใหม่ ซึ่งจะมีเอกลักษณ์โดดเด่น ประกอบกับลำปาง มีผลิตภัณฑ์อื่นที่มีความโดดเด่นกว่า เช่นเซรามิค ทำให้งานทอผ้า มีกลุ่มผู้ผลิตน้อย เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตขายส่งในตลาดท้องถิ่น ระดับกลางถึงล่าง และ ขาดการส่งเสริมพัฒนาให้โดดเด่นชัดเจน บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน  มผช. ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยให้กลุ่มผู้ทอผ้าให้เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

“ลำปางมีกลุ่มทอผ้าอยู่กระจัดกระจาย และยังขาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลทั่วเรื่องการพัฒนาและการตลาด ผู้ผลิตที่ไม่รู้จักผู้ซื้อ หรือตลาด จะเสียเปรียบเรื่องของการแข่งขัน ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ขณะนี้เป็นชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อ งานผ้าทอ ต้องอาศัยทั้งฝีมือ ศิลปะ เทคโนโลยี และความต้องการของลาด เช่น สีที่นิยมในกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ญี่ปุ่น หรือ จีน ฝรั่ง ผู้ซื้อเป็นกลุ่มคนอายุเท่าไหร่ ชอบสีอะไร วัสดุเดี่ยวนี้ เขานิยมผ้าคลุมไหล่ที่ทอแบบเบา บางนุ่ม เราจึงต้องสอนให้ผู้ผลิต รู้จักเทรนด์ของสินค้า เลือกเส้นใยที่เหมาะสม ทำได้จริง กล้าที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสินค้า ที่ไม่ต้องรอขายแต่ลายทอพื้นเมืองอย่างเดียว เราสอนเรื่องของการผลิตตกแต่งสำเร็จออกมาเป็นสินค้าที่ดูดี มีราคา ตรงกับความต้องการตลาด หากรายไหนที่พัฒนาครบวงจรได้ก็ทำ รายใดที่ ทำได้แค่บางส่วนก็เชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นให้ส่งต่อและไปด้วยกันได้” ดร.ชาญชัย กล่าวและว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น หากโครงการนี้ดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง จึงประเมินเบื้องต้นได้ ว่าทิศทางของผ้าทอลำปางจะพัฒนาไปแนวทางใดและคงต้องส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อด้วย(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 969  ประจำวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2557)   


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support