วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

แถลงผลงาน 8 เดือน สท.จวกกิตติภูมิโกหกทั้งเพ


เทศบาลนครลำปางเปิดสภารายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 8 เดือนหลังเข้ารับตำแหน่ง  สท.โวยผลงานโกหกหลอกลวง ตอบไม่ตรงคำถาม ด้านนายกเทศมนตรีนิ่งสู้ กล่าวขอบคุณและรับคำติชมไปปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา  เทศบาลนครลำปางเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี 2556 ตั้งแต่แถลงนโยบายต่อสภาเมื่อวันที่ 28 มี.ค.56  ทั้งนี้ สมาชิกสภาได้ตั้งกระทู้ถามในหลายประเด็น เช่น ความคืบหน้ากรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลำปางหาย และการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะของเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่เดือน ธ.ค.56- ก.ย.57  โดยทางนายกเทศมนตรีได้กล่าวเพียงว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการ

จากนั้นฝ่ายบริหารได้นำเสนอเป็นวีดีทัศน์ให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบถึงผลงานต่างๆ ซึ่งสรุปภาพรวมผลงานการดำเนินงานตามนโยบาย 67 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการรวมทั้งสิ้น 62,493,685.65 บาท   แยกเป็นด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนมากที่สุด 31,582,760,20 บาท  รองลงมาเป็นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  14,719,565.22 บาท   ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 7,787,388.99 บาท   ด้านการพัฒนาเมือง ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ด้านบริหารงาน  ด้านการศึกษา และด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า ตามลำดับ

สำหรับผลงานด้านการบริหารงาน ประกอบด้วย การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการด้านบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น สนับสนุนและขับเคลื่อนการทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น  การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ , นโยบายด้านการพัฒนาเมือง เช่น การแต่งตั้งคณะสภาพัฒนาเมือง  จ้างเหมาขุดลอกล้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล  ปรับปรุงและพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำวัง  ก่อสร้างปรับปรุงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น , นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า  เช่น ปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลังให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่  พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเทศบาล , นโยบายด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดฯ โดยระดมทุนจากแหล่งต่างๆ มอบนโยบายให้แก่โรงเรียนในสังกัดให้ความสำคัญเรื่องของภาษาต่างประเทศ  ,นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำหลายชุมชน  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ อุดหนุนขยายเขตวางท่อประปา , นโยบายด้านสุขภาพอนามัยประชาชน  เช่น จ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอย ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย  จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง มีการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน มีการให้บริการรถบรรทุกศพแก่ประชาชน , นโยบายด้านความเข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี  กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  สรรหาคระกรรมการชุมชนที่หมดวาระ  ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ เป็นต้น และนโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น  เช่น จัดประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง บวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  จัดกิจกรรมสนับสนุนวันสำคัญ งานพิธี และงานรัฐพิธีต่างๆ จัดงานถนนสายวัฒนธรรม ฯลฯ

ทั้งนี้ หลังจากชมวีดีทัศน์การนำเสนอผลงานจบแล้ว สมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับผลงานตามนโยบายของฝ่ายบริหารว่าเป็นเรื่องโกหก เรื่องที่เคยหาเสียงไว้ก็ทำไม่ได้และบางเรื่องก็ไม่ได้ทำ พร้อมทั้งได้บอกถึงความเป็นห่วงของชาวบ้าน เนื่องจากนายกเทศมนตรีได้กล่าวกับชาวบ้านหลายคนว่า ทำงานในตำแหน่งนี้แล้วเหนื่อย ซึ่งดูแล้วท่านคงเหนื่อยจริงเพราะดูจากนโยบายที่บอกว่าจะทำทันทีแต่ก็ยังไมได้ทำ จนล่วงเลยมาเกือบปีแล้ว  อีกเรื่องชาวบ้านได้ฝากคำถามเรื่องเงินอุดหนุนชุมชน ตามที่ได้หาเสียงว่าทุกเดือน ต.ค.จะโอนเงินให้ทันที ตามที่สัญญาไว้เมื่อไรจะได้   และได้ฝากถึงเรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยหนาวในเขตเทศบาลด้วย


นายกิตติภูมิ นามวงค์ กล่าวว่า ขอน้อมรับทุกข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะ ข้อกังวลใจ นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ขอกล่าวถึงในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว การแจกผ้าห่มอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งได้ทำการตรวจสอบทะเบียนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากไร้ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายละเอียดบางเรื่องบางประเด็นที่ได้ตอบไปหรือไม่ได้ตอบก็ดี ก็จะน้อมรับไปปฏิบัติเช่นกัน


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 959  3 - 9 มกราคม 2557)    
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์