วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ติวเข้มผู้ประกอบการ พัฒนาสูตรเนื้อดิน ป้อนตลาด AEC

ศูนย์เซรามิกลำปางเป็นเจ้าภาพงานเชิงรุก ติวเข้มผู้ประกอบการเรียนหลักสูตรบริหารงานขายเพื่อรุก AEC ขณะเดียวกัน เร่งแผนพัฒนาสูตรเนื้อดินสำเร็จรูปสำหรับเซรามิก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นางอรพรรณ  ตันติวีรสุต  ผอ.ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการโดยการจัดโครงการเกี่ยวกับหลักการจัดการบริหารธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วควรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ต่อยอดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ด้านการตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าของตนเอง หรือทำธุรกิจการค้า การผลิตและการบริหารงานขายจึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการบริหารงานขายให้สามารถดำรงธุรกิจของตนให้มีศักยภาพเพื่อใช้โอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ สามารถหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในและต่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณาเห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริหารงานขายเพื่อรุก AEC  จึงจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้าหมายเพื่อให้พร้อมรับการเปิดเสรี AEC หลักสูตรการบริหารงานขายเพื่อรุก AEC”   ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557 นี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าใน AEC เพื่อให้ผู้ประกอบการเรียนรู้กระบวนการขายและวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายได้ รวมทั้งวิเคราะห์เทคนิคการขายที่เหมาะสมได้และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี กลุ่มเป้าหมาย มุ่งยังกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือทายาทซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ราย เข้ารับการฝึกอบรม บรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องรอบด้านเช่น โอกาส ปัญหา อุปสรรค ของธุรกิจไทยใน AEC การเจาะตลาดใน AEC  การเป็นฐานผลิตร่วมของประเทศใน AEC  ภาพรวมการบริหารงานขาย   ความสัมพันธ์ของการขาย และการตลาด   กระบวนการขายและการวางแผนการขาย การวิเคราะห์และพิจารณาช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบการบริหารงานขาย รวมไปถึงเทคนิคและกลยุทธ์การนำเสนอขาย และเจรจาต่อรอง

ทั้งนี้ระบุว่า การฝึกอบรมผู้ประกอบการครั้งนี้ ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับขีดความสามารถขยายตลาดไปในประเทศอาเซียนได้ มีศักยภาพในการบริหารงานขายเชิงรุก สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเกิดการค้าขายเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการในอาเซียนและรับประโยชน์จากการเปิดประชาคมอาเซียน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปาง ทางศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมสัมมนาแนะนำโครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านเหมืองแร่ เพื่อการพัฒนาเนื้อดินสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมเซรามิก  เพื่อเตรียมความพร้อม การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งมีเป้าหมายให้นครลำปางเป็นหนึ่งในงานด้านเซรามิคของภูมิภาค โดยได้มีการจัดทำกระบวนการ แนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพ ยกระดับงานด้านอุตสาหกรรมเซรามิค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนา 3 โครงการใหญ่ๆ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเหมืองแร่แหล่งดิน และเนื้อดินที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค, โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยวิธีการเคลือบ และโครงการพัฒนาด้านการออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2557 มีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ(MTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ มีเป้าหมายต้องการที่จะให้ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านวัตถุดิบและเนื้อดิน ที่จะสามารถให้บริการการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วแก่ภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไปผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้มีการวิจัยพัฒนาสูตรเนื้อดินให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมเซรามิคของจังหวัดลำปาง ไม่ต่ำกว่า 20 สูตร และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่จังหวัดลำปาง เกิดความเข้าใจในกระบวนการควบคุมคุณภาพแร่ดินท้องถิ่น และดินสำเร็จรูป เพื่อจะสร้างความชำนาญในการผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการอีกด้วย(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 970 ประจำวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2557)  
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์